Regulamente și proceduri

Hotărâri senat
Hotărârea Cod Regulament / Metodologie / Procedura Categoria Ediția Revizia
24-11-2021 M-CD-2
Metodologia de evaluare periodică a calității personalului didactic și de cercetare - valabilă începând cu data de 01.01.2022 Descarcă
D. Cadre didactice 1 2
08-06-2017 M-D-10
Ghidul de elaborare, redactare și susținere a lucrării de doctorat, în domeniul Filologie Descarcă
I. Doctorat 1 0
22-02-2017 R-SFDA-24
Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului IT Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
30-06-2021 PS – 02
Procedura de sistem PS – 02 privind identificarea obiectivelor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 2 0
29-03-2017 R-SA-8
Regulament privind sistemul de tutorat la învățământul cu frecvență, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 2 0
08-06-2017 M-SA-7
Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a anului pregătitor pentru învățarea limbii române și anexele la metodologie Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
14-12-2017 R-SA-14
Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului pentru relația cu mediul economic și analiza pieței muncii (BRMEAP) din cadrul CICOC Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 2
16-12-2020 R-SA-10
Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2021 – 2022 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
16-12-2020 R-SA-11
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2021 – 2022 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
16-12-2020 R-SA-22
Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2021 – 2022 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
28-10-2020 -
Planul strategic al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2020 – 2024 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
28-10-2020 -
Strategia cercetării științifice în cadrul Universității „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2020-2024 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
03-11-2020 -
Ghidul privind desfășurarea și finalizarea activității de practică pedagogică pentru anul universitar 2020-2021 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
15-09-2020 R-SFDA-4
Organigrama Facultății de Științe Economice Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
27-10-2021 PO – SSM – 02
Procedura operațională privind identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
16-12-2020 R-SA-7
Regulamentului privind acordarea burselor de performanță științifică Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 6
16-12-2020 M-SA-9
Metodologia de calcul privind plata îndrumătorilor de practică pedagogică Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 2
27-01-2021 -
Planul operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2021 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
07-01-2021 R-SA-4
Regulamentul privind examinarea și notarea studenților Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 2
07-01-2021 SEAQ_PO_F_02
Procedura operațională SEAQ_PO_F_02 privind procesul de evaluare on-line a studenților (examene, colocvii, verificări pe parcurs) Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 1
07-01-2021 R-SA-1
Regulamentul activității profesionale a studenților pentru Ciclul I - studii universitare de licență și Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2020/2021 Descarcă
Anexa 1 - Cerere refacere disciplină Descarcă
Anexa 2 - Cerere de mobilitate Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 2
16-12-2020 -
Politicile sectoriale/indicatorii de performanță Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
15-01-2021 -
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru anul 2021 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
24-04-2019 -
Analiză de benchmarking cu privire la unele aspecte privind implementarea Programului Erasmus + și a metodologiei de școlarizare a studenților non UE, pentru anul 2018 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
17-02-2021 M-CD-1
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
D. Cadre didactice 1 9
17-02-2021 M-SFDA-2
Anexa 4 - Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor academice în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020 – 2024 Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 2
17-02-2021 -
Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2020 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
17-02-2021 -
Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2021. Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
17-02-2021 -
Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul I, al anului universitar 2020-2021 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
17-02-2021 -
Raportul asupra studiului „Absolvenții și piața muncii”, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918 ” din Alba Iulia în perioada decembrie 2020-ianuarie 2021 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
25-01-2017 -
Raportul de monitorizare a planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2016 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
15-09-2021 PO – SSM – 01
Procedura operațională privind stabilirea activităților necesare pentru implementarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
26-07-2018 -
Raportul asupra nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de universitate în anul universitar 2017-2018 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
28-07-2021 PO – DPPD – 02
Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru obținerea gradului didactic I în sistemul de învățământ preuniversitar  desfășurate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 4 0
30-06-2021 SEAQ_PO_F_04
Procedura operațională SEAQ_PO_F_04 privind procesul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență și masterat în sistem online Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
30-06-2021 M-SA-11
Metodologia privind depunerea on-line a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I, Seria 2020-2022, sesiunea august 2021 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
30-06-2021 R-D-1
Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
I. Doctorat 2 2
29-03-2018 M-CD-1
Anexa 28 - Comisia de psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
27-10-2021 PO – TIPOGRAFIE – 01
Procedura operațională privind activitatea de tipografie Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
14-12-2017 -
Raportul independent al studenților cu privire la respectarea Codului universitar al drepturilor și obligațiilor studentului și asigurarea calității în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
26-10-2017 -
Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2016-2017 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
30-06-2021 PO – CIDFRFC – 08
Procedura operațională privind asigurarea echivalenței activităților din planul de învățământ de la forma de învățământ la distanță (ID) cu activitățile din planul de învățământ de la forma de învățământ cu frecvență (IF) Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 1 0
21-02-2018 -
Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru semestrul I al anului universitar 2017/2018 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
30-06-2021 -
Calendarul activităților educaționale, în anul universitar 2021/2022, pe facultăți și programe de studii Descarcă
M. Diverse 1 0
30-06-2021 -
Modelele-cadru ale Contractelor de studii pentru anul universitar 2021-2022 Descarcă
M. Diverse 1 0
30-06-2021 -
Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020/2021 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
04-02-2009 R-SFDA-18
Regulament de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 1
24-06-2009 R-CMP-6
Regulamentul sistemului de premiere a excelenţei în cercetare şi creaţie în UAB Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 2
24-06-2009 M-CMP-1
Metodologia de identificare, evaluare şi recunoaştere a unităţilor de cercetare Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
23-05-2007 R-CMP-8
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului public şi dreptului privat Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
30-06-2004 R-CMP-9
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări inter-religioase şi de psihopedagogie creştină Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
26-10-2005 R-CMP-10
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare a imaginarului Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
28-10-2009 R-CMP-12
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de studii şi cercetări mesoamericane (CSCM) Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
16-04-2008 R-CMP-13
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări pentru dezvoltare teritorială (CCDT) Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
24-05-2017 -
Metodologia de selecţie a îndrumătorilor de practică pedagogică Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
24-06-2009 -
Ghidul de evaluare a unităţilor de cercetare Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
26-11-2008 -
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare-inovare din UAB Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
30-06-2021 R-SFDA-7
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 1
31-03-2021 -
Raportul de monitorizare a planului de măsuri în domeniul echității sociale și inserției pe piața muncii, în anul 2020 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
31-03-2021 R-MCSI-9
Strategia privind dezvoltarea echității sociale în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe perioada 2021-2024 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
31-03-2021 M-D-12
Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2021-2022 Descarcă
I. Doctorat 1 0
31-03-2021 M-D-15
Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare Descarcă
I. Doctorat 1 3
31-03-2021 R-CMP-1
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru Cercetare Științifică (CCȘ) Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 1
31-03-2021 R-D-2
Regulamentul Şcolii Doctorale de Istorie Descarcă
I. Doctorat 2 2
31-03-2021 R-MCSI-10
Planul de măsuri în domeniul dezvoltării echității sociale în anul 2021 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
31-03-2021 M-D-1
Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Filologie - Septembrie 2021 Descarcă
I. Doctorat 1 0
30-06-2021 PO - STCM - 01
Procedura operațională PO – STCM – 01 privind identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile considerate ca fiind expuse la corupție Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 2 0
29-09-2021 PO – BPS – 03
Procedura operațională PO – BPS – 03 privind întocmirea fișelor de post, desfășurarea și monitorizarea activităților didactice Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
29-09-2021 PO – CMP – 03
Procedura operațională PO – CMP – 03 privind raportarea activității de cercetare derulată prin intermediul contractelor de cercetare Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 6 0
29-09-2021 M-SA-15
Metodologia privind activitatea de susținere a inspecțiilor speciale și a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea/echivalarea gradului didactic I în sistem online Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 1
29-09-2021 PO – DPPD – 04
Procedura operațională PO – DPPD – 04 privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice Descarcă
C. Studenți și absolvenți 2 0
29-09-2021 -
Planul de activitate al Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul universitar 2021-2022 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
24-09-2021 -
Taxele administrative și tarifele aplicate în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2021-2022 Descarcă
L. Taxe și tarife 1 0
29-09-2021 R-SA-6
Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți - Ciclurile de studii licență și master, forma de învățământ cu frecvență Descarcă
Anexa 1 - Modelul cererii pentru acordarea burselor de ajutor social Descarcă
Anexa 2 - Model de declaraţie pe propria răspundere - pentru acordarea bursei de ajutor social Descarcă
C. Studenți și absolvenți 2 0
29-09-2021 R-E-1
Regulamentul Comisiei de etică și deontologie universitară Descarcă
E. Etică 2 0
29-09-2021 PO – ETICĂ - 01
Procedura operațională PO – ETICĂ - 01 privind consilierea etică și respectarea normelor de conduită etică și deontologie profesională la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din  Alba Iulia Descarcă
E. Etică 2 0
29-09-2021 R-RI-2
Regulamentul privind implementarea programului ERASMUS+ Descarcă
H. Relații internaționale 1 2
15-09-2021 R-RI-6
Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2021-2022 Descarcă
H. Relații internaționale 1 1
15-09-2021 PO – CAPI – 01
Procedura operațională PO – CAPI – 01 privind desfășurarea misiunilor de asigurare, realizate de auditorii interni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
15-09-2021 PO – ARHIVA – UAB – 01
Procedura operațională PO – ARHIVA – UAB – 01 privind arhivarea documentelor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
15-09-2021 PO – PAZA – 01
Procedura operațională PO – PAZA – 01 privind desfășurarea activităților de pază în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
29-09-2021 PO – CRI – 01
Procedura operațională PO – CRI – 01 privind încheierea acordurilor inter-instituționale internaționale Descarcă
H. Relații internaționale 1 1
29-09-2021 PO – CRI – 02
Procedura operațională PO – CRI – 02 privind operațiunile financiare în cadrul Programului Erasmus+ Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
28-07-2021 -
Taxele de studiu pentru studenţii străini în regim propriu valutar, cetăţenii străini cu domiciliul în alte state, din diaspora, Balcani, Moldova şi a cetăţenilor străini din UE/SEE şi cuantumul taxelor administrative aplicate în cadrul CRI Descarcă
L. Taxe și tarife 1 0
29-09-2021 PO – SERVICIUL SOCIAL – 01
Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 01 privind întocmirea, depunerea și verificarea burselor de ajutor social din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 6 0
27-10-2021 PO – CRI – 08
Procedura operațională privind implementarea programelor intensive mixte: Blended Intensive Programmes Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
29-09-2021 -
Structura anului universitar 2021-2022 pentru IOSUD – UAB Descarcă
M. Diverse 1 0
27-03-2019 -
Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul I al anului universitar 2018-2019 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
27-10-2021 PO – BUAB – 01
Procedura operațională privind relațiile cu publicul în cadrul Bibliotecii Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
27-06-2019 -
Raportul asupra procesului de evaluare de către studenți a cadrelor didactice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul al II-lea, al anului universitar 2018/2019 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
27-11-2019 -
Raportul asupra studiului privind inserția absolvenților pe piața muncii, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2019 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
24-11-2021 PO – BPS – 02
Procedura operațională PO – BPS – 02 privind acordarea concediului de odihnă cadrelor didactice Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 1
28-07-2021 -
Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2020-2021 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
30-06-2017 -
Raportul asupra procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenți, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – semestrul II, 2016/2017 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
24-11-2021 M-D-11
Metodologia privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate Descarcă
I. Doctorat 1 4
24-11-2021 M-D-14
Metodologia privind recunoașterea în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate Descarcă
I. Doctorat 1 4
24-11-2021 PO – SG – 02
Procedura operațională PO – SG – 02 privind regimul actelor de studii și a documentelor universitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 3 0
24-11-2021 PO – CIDFRFC – 01
Procedura operațională PO – CIDFRFC – 01 privind gestionarea materialelor de studiu ale studenților de la forma de învățământ la distanță, circulația machetei suport de curs și distribuirea materialelor Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 3 0
24-11-2021 PO – CIDFRFC – 02
Procedura operațională PO – CIDFRFC – 02 privind programarea întâlnirilor periodice ale studenților de la forma de învățământ la distanță (P.I.P.S.) Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 4 0
24-11-2021 PO – SSM – 04
Procedura operațională PO – SSM – 04 privind comunicarea, înregistrarea și cercetarea evenimentelor, elaborată de Serviciul Tehnic și de Investiții Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
28-04-2021 R-CMP-16
Organigrama Centrului pentru Transfer Tehnologic Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 0 0
30-06-2021 PS – 03
Procedura de sistem PS – 03 privind coordonarea activităților și planificarea resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 2 0
28-04-2021 M-D-2
Metodologia  privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere  la studiile universitare de doctorat domeniul Istorie - Septembrie 2021 - Anexa 2 Descarcă
I. Doctorat 1 1
30-06-2020 R-RI-5
Regulamentul privind implementarea programelor de tip visiting-professor (cadre didactice asociate invitate) în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
14-12-2017 R-SFDA-3
Regulamentului de organizare și funcționare a Facultății de Teologie Ortodoxă Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 3
30-06-2021 PS – 04
Procedura de sistem PS – 04 privind managementul performanței și managementul riscurilor la nivelul structurilor academice și operaționale ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 2 0
14-12-2017 M-CD-2
Metodologia de evaluare periodică a calității personalului didactic și de cercetare - valabilă începand cu data de 01.01.2018 Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
14-12-2017 M-SFDA-4
Metodologia  de  evaluare  a  performanțelor  profesionale  individuale ale  personalului  didactic auxiliar  şi  ale  personalului  nedidactic Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
31-03-2021 M-D-2
Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Istorie - Septembrie 2021 - Anexe Descarcă
I. Doctorat 1 0
30-06-2020 -
Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – semestrul II, 2019/2020 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
30-06-2017 R-SFDA-12
Regulamentul SERIEI DIDACTICA Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
21-07-2017 R-SA-23
Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Antreprenoriale Studențești SAS-UAB Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
28-07-2021 M-CMP-2
Metodologia de finanțare a cercetării științifice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Anexa 2 - Referat de decontare cheltuieli cf. Ordin 3747/28.04.2021 Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 0
28-07-2021 PO - AETERNITAS - 01
Procedura operațională privind editarea și publicarea de cărți și materiale didactice Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
22-09-2017 R-SA-24
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programului an pregătitor de învățare a limbii române pentru cetățenii străini Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
27-04-2017 PO 22. 003
Procedura operațională - PO 22. 003, privind înscrierea în vederea susținerii tezei de doctorat Descarcă
I. Doctorat 1 1
26-05-2021 M-SA-12
Metodologia privind susținerea on-line a Portofoliului didactic ca formă de evaluare finală a programului de formare psihopedagogica de Nivel I și Nivel II, în sesiunea de evaluare a anului universitar 2020-2021 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
27-04-2017 M-D-7
Ghidul de redactare a tezelor de doctorat în domeniul Teologie Descarcă
I. Doctorat 1 0
27-04-2017 M-D-8
Ghidul de redactare a tezelor de doctorat în domeniul Istorie Descarcă
I. Doctorat 1 0
26-05-2021 M-SA-13
Metodologia privind organizarea și desfășurarea probei scrise susținută în vederea obținerii gradului didactic II, Sesiunea August 2021 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
26-10-2017 R-SFDA-17
Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de securitate și sănătate în muncă Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
26-05-2021 R-SA-10
Anexa nr. 1 - numărul de locuri și taxele pentru admiterea la studiile universitare de licență în anul universitar 2021-2022 – sesiunea iulie 2021 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
26-05-2021 M-SA-13
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Etică în Cercetarea Științifică Descarcă
E. Etică 1 0
30-06-2020 M-SA-3
Metodologia organizării şi desfăşurării probelor pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 3
14-12-2017 R-MCSI-9
Strategia privind echitatea socială în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe perioada 2018-2020 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
25-01-2017 -
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial pentru anul 2017 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
25-01-2017 -
Raportul asupra Planului operațional pe anul 2016 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
03-02-2020 -
Raportul asupra Planului operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2019 Descarcă
Lista procedurilor de sistem şi a procedurilor operaţionale care se aplică în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
Lista regulamentelor/metodologiilor/procedurilor/rapoartelor aprobate de Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
29-05-2019 SEAQ_PO_F_CSUD_01
Procedura operațională SEAQ_PO_F_si_CSUD - CONSILIUL PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT_01 privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea documentelor curriculare (Plan de învățământ și Fișe de disciplină) Descarcă
Anexa 1 Fişa disciplinei (machetă) Descarcă
Anexa 2 Plan de învăţământ (machetă) Descarcă
Anexa 3 Grila de competenţe, anexă a Planului de învăţământ (machetă) Descarcă
Anexa 4 Alocarea codurilor de disciplină (machetă) Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
22-02-2017 -
Plan de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2017 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
22-02-2017 -
Raport asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
28-04-2021 R-SFDA-8
Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
28-04-2021 PS – 01
Procedura de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea și retragerea regulamentelor / metodologiilor / procedurilor de sistem sau operaționale / altor reglementări interne în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 2 0
08-06-2017 M-D-9
Ghidul de elaborare, redactare și susținere a lucrării de doctorat, în domeniul Contabilitate Descarcă
I. Doctorat 1 0
31-01-2019 -
Raportul asupra Planului operațional al UAB pentru anul 2018 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
26-01-2016 -
Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2016 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
25-05-2016 -
Plan strategic al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru perioada 2016 - 2020 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
23-11-2016 R-MCSI-10
Plan de măsuri în domeniul echităţii sociale pentru anul 2017 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
27-07-2016 R-SA-2
Regulament de organizare şi funcţionare pentru Ciclul I - studii universitare de licenţă Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 1
14-12-2016 R-SA-18
Regulament de selecţie a studenţilor care vor participa la programe de Internship Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 1
26-10-2016 R-CD-4
Regulament pentru acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
17-12-2014 R-SFDA-6
Regulament de organizare şi funcţionare a Compartimentului de Audit Public Intern Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 1
01-07-2016 R-CMP-4
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări matematice şi informatice Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
28-01-2015 -
Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2015 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
16-09-2015 R-SFDA-10
Regulament de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 1
31-01-2018 -
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2018 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
31-01-2018 -
Raportul Planului operațional pentru anul 2017 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
31-01-2018 -
Planul operațional pentru anul 2018 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
18-06-2014 -
Strategia cercetării ştiinţifice 2014-2020 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
16-12-2015 -
Raport Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2015 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
31-01-2018 -
Raportul asupra Planului de măsuri în domeniul echității sociale pentru anul 2017 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
30-05-2012 -
Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
31-01-2018 -
Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2017 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
31-01-2018 -
Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2018 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
31-01-2018 -
Raportul studiului de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii, promoția 2016 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
20-02-2019 M-CD-1
Anexa 1 – Matematică Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
29-03-2018 SEAQ_PO_IOSUD UAB_08
Procedura operațională privind generarea și analiza Raportului de similitudine în cadrul IOSUD-UAB Descarcă
I. Doctorat 1 0
25-04-2018 R-SFDA-11
Regulamentul Editurii Aeternitas Descarcă
Organigrama Editurii Aeternitas Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 1
25-04-2018 SEAQ_PO_ AETERNITAS_01
Procedura operațională privind editarea și publicarea de cărți și materiale didactice Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
25-04-2018 R-SFDA-15
Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului Personal – Salarizare Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 2
21-02-2018 R-SA-25
Regulament privind organizarea activității didactice pentru studenții sportivi de performanță din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
29-03-2018 R-SFDA-23
Regulamentul pentru întocmirea bugetului și gestionarea fondurilor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
29-03-2018 R-SFDA-19
Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Financiar-Contabil Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
29-03-2018 R-SFDA-26
Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
24-05-2018 R-SFDA-20
Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Pază Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
24-05-2018 R-SFDA-21
Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Tehnic și de Investiții Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
24-05-2018 R-SA-21
Regulamentul privind cazarea, organizarea și funcționarea căminelor studențești Descarcă
C. Studenți și absolvenți 2 1
28-06-2018 M-SA-8
Metodologia Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia de recunoaștere academică a perioadelor de studii efectuate în cadrul unor mobilități nereglementate Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
28-06-2018 R-SA-9
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate a studenților în cadrul programelor de studii universitare de licență și master, valabil începând cu anul universitar 2018-2019 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 2 0
28-06-2018 R-MCSI-5
Sistemul Instituțional de Management al Calității Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 2 0
28-06-2018 R-SA-17
Regulamentul Centrului de Analiză și Dezvoltare Pedagogică  și componența nominală a centrului Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 1
28-06-2018 R-SA-13
Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de analiză și gestiune previzională a solicitărilor pieței muncii Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 2
28-06-2018 R-SA-20
Regulamentul de funcționare a Cantinei studențești Descarcă
C. Studenți și absolvenți 2 0
28-06-2018 SEAQ_PO_CMCSI_01
Procedura operațională SEAQ_PO_CMCSI_01  privind realizarea activităților de benchmarking Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 3 7
14-09-2018 R-SA-15
Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor de pregătire psihopedagogică pentru profesia didactică și a programelor de formare continuă și  perfecționare a personalului didactic, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Descarcă
C. Studenți și absolvenți 3 0
14-09-2018 R-SA-16
Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de formare psihopedagogică, nivel I și nivel II, în regim de curs postuniversitar Descarcă
C. Studenți și absolvenți 2 0
29-11-2018 R-SFDA-14
Regulamentul de organizare și funcționare al Oficiului Juridic Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
28-06-2018 -
Raportul asupra procesului de evaluare de către studenți a cadrelor didactice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – semestrul II, 2017/2018 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
14-12-2018 M-CD-3
Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică  în  cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
14-12-2018 SEAQ_PO_SAPA_01
Procedura operațională SEAQ_PO_SAPA_01 privind activitatea Serviciului de Administrație patrimoniu și  de aprovizionare Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
14-12-2018 SEAQ_PO_BPS_09
Procedura operațională SEAQ_PO_BPS_09 privind promovarea  în  grade/trepte profesionale  şi  promovarea  în  urma  absolvirii  învățământului  superior de lungă sau scurtă durată  în domeniul  postului Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
14-12-2018 M-SA-10
Metodologia de aplicare a programelor derulate în cadrul Societății Antreprenoriale Studențești a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (SAS) Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
31-01-2019 -
Planul operațional al UAB pentru anul 2019 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
31-01-2019 -
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2019 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
31-01-2019 SEAQ_PO_CICOC_01
Procedura operațională SEAQ_PO_CICOC_01 privind consilierea și orientarea în carieră a studenților/ absolvenților Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 2
31-01-2019 R-CD-1
Regulamentul activității profesionale a personalului didactic și de cercetare Descarcă
D. Cadre didactice 1 2
31-01-2019 R-CD-2
Regulamentul privind prelungirea activității cadrelor didactice și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani Descarcă
D. Cadre didactice 1 2
31-01-2019 R-MCSI-8
Regulamentul privind întocmirea statelor de funcții aferente  personalului didactic Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 2
31-01-2019 M-CD-1
Anexa 2 – Comisia de informatică Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
20-02-2019 R-RI-7
Regulamentul privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la mecanismul financiar al spațiului economic european (SEE) și mecanismul financiar norvegian Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
20-02-2019 R-SFDA-27
Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicabil în cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 1
20-02-2019 -
Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2018 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
20-02-2019 G-SA-1
Ghidul de aplicare a ECTS în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
31-01-2019 -
Raportul studiului de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii derulat în anul 2018, pentru absolvenții promoției 2017 (anul universitar 2016/2017) Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
12-03-2019 SEAQ_PO_IOSUD UAB_05
Procedura operațională SEAQ_PO_IOSUD UAB_05 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat din Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin intermediul platformei INTRANET Descarcă
I. Doctorat 1 0
27-03-2019 R-MCSI-1
Carta Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
27-03-2019 R-SA-26
Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului ALUMNI din cadrul Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
27-03-2019 R-MCSI-2
Regulamentului Intern al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 6
24-04-2019 R-MCSI-4
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 2
24-04-2019 R-MCSI-7
Regulamentul privind inițierea, aprobarea și monitorizarea periodică a programelor de studii în cadrul  Universităţii„1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 5
24-04-2019 M-SFDA-1
Regulamentul de organizare și desfășurare a referendumului pentru stabilirea modalității de desemnare a Rectorului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024 Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
24-04-2019 R-SFDA-29
Regulamentul de funcționare și organizare a Sălilor de Sport din incinta Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
28-06-2018 -
Politica și strategiile de asigurare a calității în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
24-04-2019 M-CD-1
Anexa 6 – Comisia de inginerie civilă și management Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
28-07-2021 PO – OJ – 01
Procedura operațională privind avizarea pentru legalitate a documentelor Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
27-06-2019 -
Codul de asigurare a calității în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 2 0
27-01-2021 -
Raportul asupra Planului operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2020 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
25-01-2017 -
Planul operațional pentru anul 2017 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
20-02-2019 -
Raportul de monitorizare a Planului de măsuri în domeniul echității sociale pentru anul 2018 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
15-09-2021 -
Taxele de studii pentru anul universitar 2021-2022 Descarcă
L. Taxe și tarife 1 0
28-07-2021 PO – STI – 01
Procedura operațională privind desfășurarea achizițiilor exceptate prin art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
23-05-2019 R-CMP-16
Regulamentului Centrului de Transfer Tehnologic Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
21-02-2018 -
Carta auditului intern exercitat la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
28-07-2021 PO – CMP – 01
Procedura operațională privind: 1. Informarea, comunicarea și diseminarea bunelor practici în domeniul proiectelor 2. Consultanță și colaborare în realizarea proiectelor Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
30-06-2021 R-SA-5
Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, în anul universitar 2020-2021 Descarcă
Anexa 1 - Referat (Fişă de apreciere) de evaluare sintetică a calităţii Lucrării de Licenţă / Diplomă/ Disertaţie Descarcă
Anexa 2 - Cerere de înscriere la examenul de licenţă / diplomă / disertaţie Descarcă
Anexa 3 - Informarea candidatului la examenul de licenţă/diploma/disertaţie în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE Descarcă
Anexa 4 - Declaraţie de consimţământ Descarcă
Anexa 5 - Declaraţie pe propria răspundere privind situaţiile de incompatibilitate - membru în comisia de finalizare a studiilor Descarcă
Tematica examenului de licenţă - 2021 Descarcă
Tematica examenului de licenţă - 2021 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 1
29-05-2019 -
Raportul independent al studenților privind respectarea prevederilor Codului universitar al drepturilor și obligațiilor studentului în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
27-06-2019 R-MCSI-11
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 1
27-06-2019 SEAQ_PO_CIDFRFC_03
Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_03 privind evaluarea periodică a performanțelor coordonatorilor de discipline și a tutorilor Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 3 0
27-06-2019 R-SFDA-4
Regulamentului de organizare și funcționare a Facultății de Științe Economice Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 2
24-07-2019 R-D-7
Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor postdoctorale de cercetare avansată în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
I. Doctorat 1 2
24-07-2019 -
Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
24-07-2019 -
Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2018-2019 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
24-07-2019 R-SFDA-30
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților departamentelor didactice din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
24-07-2019 SEAQ_PO_SFC_01
Procedura operațională SEAQ_PO_SFC_01 privind întocmirea ordinelor de plată către trezorerie și bănci comerciale Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
11-09-2019 R-IDFC-2
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 1 1
28-07-2021 PO – CMP – 02
Procedura operațională privind gestionarea depunerii la finanțator a proiectelor de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 6 0
23-10-2019 R-SFDA-5
Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Științe Exacte și Inginerești Descarcă
Organigrama Facultății de Științe Exacte și Inginerești Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 2
27-11-2019 R-CMP-15
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări în Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie (CCEFSK) Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
27-11-2019 R-SFDA-31
Regulamentul de utilizare a rețelei de calculatoare din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
19-12-2019 SEAQ_PO_BPS_05
Procedura operațională SEAQ_PO_BPS_05 privind delegarea competențelor și a responsabilităților  de  delegare Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
19-12-2019 SEAQ_PO_IOSUD_07
Procedura operațională SEAQ_PO_IOSUD_07 privind alocarea locurilor subvenționate/locurilor subvenționate cu bursă, în cadrul Școlilor doctorale și pe conducători de doctorat Descarcă
I. Doctorat 2 1
27-03-2019 -
Raportul pentru anul 2018 asupra rezultatelor analizei de benchmarking efectuat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cu privire la practicile și procedurile aplicate în cadrul activităților desfășurate la forma de învățământ la distanță Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 1 0
28-07-2021 PO – DPPD – 01
Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru obținerea gradului didactic II în sistemul de învățământ preuniversitar  organizate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 4 0
27-10-2021 M-CD-4
Metodologia privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ superior acreditate din străinătate Descarcă
D. Cadre didactice 1 3
17-02-2021 -
Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2020 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
03-02-2020 R-SFDA-1
Regulament de organizare şi funcționare al Facultății de Drept şi Științe Sociale Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 2
03-02-2020 -
Planul operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul 2020 Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
03-02-2020 -
Raportul asupra Planului de măsuri în domeniul echității sociale, pe anul 2019 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
03-02-2020 -
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe anul 2020 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
03-02-2020 -
Raportul de activitate al Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru mandatul 2016 – 2020 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
03-02-2020 -
Raportul asupra monitorizării inserției absolvenților pe piața muncii, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2019 (studiul „Absolvenții și piața muncii”) Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
27-02-2020 M-SFDA-2
Anexa 5 – Calendarul alegerilor Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 2
24-02-2020 -
Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2019 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
24-02-2020 -
Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2020 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
23-03-2020 M-SFDA-2
Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor academice în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020 – 2024 Descarcă
Anexe - Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor academice în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020 – 2024 Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 2
24-02-2020 -
Raportul  asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul I, al anului universitar 2019-2020 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
30-03-2020 R-S-4
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei juridice Descarcă
A. Senat 1 1
30-03-2020 R-MCSI-3
Regulamentul de organizare și funcționare al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 2 3
21-02-2018 -
Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2017 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
22-02-2017 -
Raport de evaluare internă a calității educației pentru anul 2016 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
28-07-2021 PO – STI – 02
Procedura operațională privind achizițiile directe Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 4 0
29-04-2020 -
Declarația pentru calitate a Rectorului și a Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
29-04-2020 R-S-1
Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în mandatul 2020 – 2024 Descarcă
A. Senat 2 2
29-04-2020 R-S-2
Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului Permanent al Senatului în mandatul 2020 – 2024 Descarcă
A. Senat 1 2
29-04-2020 R-S-3
Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului de Onoare al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în mandatul 2020-2024 Descarcă
A. Senat 1 2
29-04-2020 R-S-4
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru cooperări și parteneriate naționale și internaționale, pentru mandatul 2020 – 2024 Descarcă
A. Senat 1 1
29-04-2020 R-CD-3
Regulamentul privind acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic și de cercetare din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
D. Cadre didactice 2 0
29-04-2020 R-MCSI-6
Regulamentul de organizare şi funcționare a Centrului pentru managementul calității şi strategie instituțională (CMCSI) Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 1
29-04-2020 R-IDFC-1
Regulamentul de organizare şi funcționare a Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă (CIDFRFC) Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 1 6
29-04-2020 R-SA-12
Regulamentul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 4
29-04-2020 M-SA-4
Metodologia privind organizarea și funcționarea Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC) din cadrul Universității ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, ca urmare a implementării OMEN nr.650/19.11.2014 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 2
29-04-2020 R-SFDA-9
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Imagine și Marketing (CIM) Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 1
29-04-2020 R-SFDA-22
Regulamentul privind reprezentarea intereselor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în fața instanțelor de judecată și punerea în executare a hotărârilor judecătorești Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
29-04-2020 SEAQ_PO_F_01
Procedura operațională SEAQ_PO_F_01 privind derularea on-line a activităţilor didactice Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
20-05-2020 R-SFDA-2
Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Istorie și Filologie Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 3
20-05-2020 M-D-6
Metodologia privind desfășurarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul IOSUD -Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
I. Doctorat 2 0
20-05-2020 SEAQ_PO_IOSUD_06
Procedura operațională SEAQ_PO_IOSUD_06 privind susținerea on-line a tezei de abilitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
I. Doctorat 1 0
20-05-2020 SEAQ_PO_IOSUD_04
Procedura operațională SEAQ_PO_IOSUD_04 privind susținerea publică a tezei de doctorat Descarcă
I. Doctorat 1 0
20-05-2020 SEAQ_PO_CMCSI_02
Procedura operațională SEAQ_PO_CMCSI_02 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin intermediul platformei Intranet Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 2
20-05-2020 SEAQ_PO_CMCSI_03
Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 2
29-05-2020 SEAQ_PO_F_03
Procedura operațională SEAQ_PO_F_03 privind procesul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat în sistem on-line Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
29-05-2020 M-SA-5
Metodologia privind desfăşurarea activităţilor de voluntariat în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 2
29-05-2020 M-SA-2
Metodologia privind regimul actelor de studii și a documentelor universitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 2 0
29-05-2020 SEAQ_PO_CMCSI_04
Procedura operațională SEAQ_PO_CMCSI_04 privind verificarea anti-plagiat Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 3
27-10-2021 PO – SG – 01
Procedura operațională privind circuitul documentelor la nivelul Secretariatului General din cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
30-06-2020 M-D-16
Metodologia privind finanțarea și decontarea cheltuielilor de cercetare ale doctoranzilor în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
I. Doctorat 1 0
30-06-2020 -
Strategia de internaționalizare a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2020-2024 Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
23-10-2019 -
Politici financiare pe  termen scurt și mediu privind sustenabilitatea financiară a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe perioada 2020-2023 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
15-09-2020 M-SFDA-3
Metodologia privind acordarea gradației de merit personalului didactic auxiliar Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 1
22-07-2020 M-SA-14
Metodologia privind depunerea on-line a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I, Seria 2019-2021, în sesiunea August 2020 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
22-07-2020 R-SFDA-28
Regulamentul intern de acordare, utilizare și restituire a voucherelor de vacanță acordate pentru salariații Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în anul 2020 Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
22-07-2020 SEAQ_PO_CCŞ_03
Procedura operațională SEAQ_PO_CCŞ_03 privind susținerea financiară a activității de publicare a rezultatelor cercetării științifice Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 4 3
15-09-2020 R-RI-3
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Biroului Erasmus+, Cooperare Internațională și Studenți Străini (BECISS) Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
15-09-2020 -
Manualul de calitate al Centrului pentru Transfer Tehnologic Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 0
15-09-2020 -
Codul de conduită al personalului din cadrul Centrului pentru Transfer Tehnologic Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 0
22-07-2020 -
Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2019-2020 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
29-09-2020 R-CD-5
Regulamentul pentru acordarea titlului onorific de Profesor emerit Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
29-09-2020 R-CD-6
Regulamentul pentru acordarea distincției UNIVERSITATIS GRATIAE Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
29-09-2020 SEAQ_PO_BPS_04
Procedura operațională SEAQ_PO_BPS_04 privind stabilirea drepturilor salariale Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 1
09-10-2020 SEAQ_PO_IOSUD_02
Procedura operațională SEAQ_PO_IOSUD_02 privind depunerea, susținerea și evaluarea rapoartelor de progres științific ale doctoranzilor și a tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare Descarcă
I. Doctorat 1 1
14-12-2016 R-SFDA-13
Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Administraţie, Patrimoniu şi Aprovizionare Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 1
26-05-2021 R-SA-11
Anexa nr. 1 - numărul de locuri și taxele pentru admiterea la studiile universitare de master în anul universitar 2021-2022 – sesiunea iulie 2021 Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
27-07-2016 R-SA-3
Regulament de organizare şi funcţionare pentru Ciclul II - studii universitare de master Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 1
27-11-2019 R-CMP-15
Organigrama CCEFSK Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
31-03-2021 M-D-2
Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Istorie - Septembrie 2021 Descarcă
I. Doctorat 1 0
14-12-2017 R-MCSI-10
Planul de măsuri privind echitatea socială în anul 2018 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
31-01-2019 -
Plan de ameliorare (măsuri pentru îmbunătățirea activității) - aferent Raportului de audit academic pentru anul 2018 Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 0
23-11-2016 R-MCSI-9
Strategia privind echitatea socială în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru perioada 2017-2020 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
20-02-2019 R-MCSI-9
Strategia privind echitatea socială în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2019-2020 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
31-01-2019 M-CD-1
Anexa 25 – Comisia de sociologie Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
27-10-2021 PO – SG – 03
Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Anexe PO – SG – 03 Descarcă
D. Cadre didactice 7 0
20-02-2019 M-CD-1
Anexa 4 - Chimie Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
24-02-2020 -
Raportul de monitorizare a  Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2019 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
27-04-2016 -
Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul 2015 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
03-02-2020 R-MCSI-10
Planul de măsuri în domeniul echității sociale pentru anul 2020 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
20-05-2020 R-SFDA-2
Organigrama Facultății de Istorie și Filologie Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 3
29-09-2021 PO – CRI – 03
Procedura operațională PO – CRI – 03 privind implementarea programelor de mobilitate a indivizilor Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
30-03-2020 R-MCSI-3
Organigrama executivă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
M. Diverse 2 3
15-09-2021 PO – CAPI – 02
Procedura operațională PO – CAPI – 02 privind elaborarea planurilor multianuale / anuale de audit public intern Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
31-03-2021 R-D-3
Regulamentul Şcolii Doctorale de Filologie Descarcă
I. Doctorat 2 2
27-10-2021 PO – BUAB – 02
Procedura operațională privind achiziția, evidența, prelucrarea publicațiilor și schimbul interbibliotecar în cadrul Bibliotecii Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
30-03-2020 M-CD-1
Anexa 20 – Comisia de medicină Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
28-06-2018 SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_02
Procedura operațională SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_02 privind încasarea taxei de cămin pentru studenții cazați în căminele  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 3 0
03-02-2020 R-SFDA-1
Organigrama FDSS Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 1 2
20-02-2019 -
Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2018 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
29-09-2021 PO – SERVICIUL SOCIAL – 04
Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 04 privind operarea burselor în statele de plată Descarcă
C. Studenți și absolvenți 3 0
27-09-2018 M-CD-1
ANEXA 34 – Comisia de ARTE VIZUALE Descarcă
D. Cadre didactice 1 0
30-03-2020 R-S-5
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru învățământ, evaluarea calității, strategii, dezvoltare și promovare instituțională Descarcă
A. Senat 1 2
24-07-2019 SEAQ_PO_SFC_02
Procedura operațională SEAQ_PO_SFC_02 privind controlul financiar preventiv propriu Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
27-10-2021 PO – CRI – 09
Procedura operațională privind arhivarea documentelor Centrului de relații internaționale Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
27-10-2021 PO – SSM – 03
Procedura operațională privind instruirea introductiv generală Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
29-09-2021 PO – CMP – 04
Procedura operațională PO – CMP – 04 privind arhivarea documentelor aferente proiectelor Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 5 0
28-06-2018 SEAQ_PO_CICOC_02
Procedura operațională SEAQ_PO_CICOC_02 privind consilierea psihologică a studenților/ absolvenților Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 1
31-01-2019 R-SA-12
Organigrama CICOC Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
13-12-2019 R-CMP-1
Organigrama Centrului pentru Cercetarea Științifică Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
29-04-2020 R-S-1
Anexa privind circuitul și modul de redactare a documentelor supuse aprobării Senatului Descarcă
A. Senat 2 2
27-11-2019 -
Anexa privind descrierea sistemului instituțional de monitorizare a inserției absolvenților UAB Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
26-05-2021 R-SA-22
Numărul de locuri pentru admiterea la studiile universitare de licență, masterat și doctorat, în anul universitar 2021-2022, a candidaților români de pretutindeni Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 0
29-09-2021 PO – CMP – 05
Procedura operațională PO – CMP – 05 privind recrutarea și selecția personalului care va fi angajat în proiecte finanțate din fonduri europene Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
30-03-2020 R-S-6
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru cercetare științifică, transfer tehnologic, proiecte și resurse Descarcă
A. Senat 1 2
27-10-2021 PO – BUAB – 03
Procedura operațională privind activitatea desfășurată în cadrul Librăriei Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 4 0
28-06-2018 SEAQ_PO_CICOC_03
Procedura operațională SEAQ_PO_CICOC_03 privind monitorizarea inserției pe piața muncii a absolvenților Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 1 1
30-03-2020 R-MCSI-3
Organigrama structurilor de conducere Descarcă
M. Diverse 2 3
28-06-2018 SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_03
Procedura operațională SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_03 privind cazarea în căminul-Casa de oaspeți din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
C. Studenți și absolvenți 3 0
24-07-2019 SEAQ_PO_SFC_03
Procedura operațională SEAQ_PO_SFC_03 privind decontarea cheltuielilor de deplasare/delegație în altă localitate, în interesul serviciului Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
20-02-2019 M-CD-1
Anexa 9 – Inginerie electrică Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
29-09-2021 PO – CRI – 04
Procedura operațională PO – CRI – 04 privind admiterea românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
27-11-2019 R-CMP-17
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări Filologice și Dialog Multicultural și Structura CCFDM Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
25-05-2016 R-CMP-2
Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Managementul Proiectelor (CMP) Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 1 1
20-02-2019 R-MCSI-10
Planul de măsuri în domeniul echității sociale și inserției pe piața muncii, pentru anul 2019 Descarcă
B. Managementul calității și strategie instituțională 1 0
01-07-2016 M-D-5
Metodologia de autoevaluare a activităţii IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
I. Doctorat 1 1
27-10-2021 PO – CRI – 10
Procedura operațională privind circuitul documentelor în cadrul Centrului de relații internaționale Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
20-02-2019 -
Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2019 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
23-11-2016 -
Codul de etică şi deontologie profesională al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
E. Etică 1 1
27-04-2016 -
Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2016 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
31-03-2021 R-D-4
Regulamentul Şcolii Doctorale de Teologie Descarcă
I. Doctorat 2 2
15-09-2021 PO – CAPI – 03
Procedura operațională PO – CAPI – 03 privind elaborarea raportului anual al activității de audit public intern Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 3 0
29-09-2021 PO – SERVICIUL SOCIAL – 05
Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 05 privind acordarea facilităților oferite studenților Descarcă
C. Studenți și absolvenți 3 0
29-05-2019 SEAQ_PO_CIDFRFC_04
Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_04 privind monitorizarea sistemului tutorial și de comunicare bidirecțională Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 4 0
28-06-2018 SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_04
Procedura operațională SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_04 privind aprovizionarea și eliberarea din magazie a alimentelor pentru consum, din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
29-09-2021 PO – CRI – 05
Procedura operațională PO – CRI – 05 privind admiterea cetățenilor străini în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
31-03-2021 M-D-3
Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Teologie - Septembrie 2021 Descarcă
I. Doctorat 1 0
25-05-2016 R-RI-1
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Relaţii Internaţionale (CRI) Descarcă
H. Relații internaționale 1 1
30-03-2020 R-S-7
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative Descarcă
A. Senat 1 2
30-03-2020 R-MCSI-3
Organigrama funcţiilor de conducere Descarcă
M. Diverse 2 3
27-11-2019 R-CMP-7
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări Sociologice Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
29-05-2019 SEAQ_PO_CIDFRFC_05
Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_05 privind  perfecționarea  personalului implicat în programele ID Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 3 0
27-04-2016 -
Reguli de organizare şi implementare a CONTROLULUI INTERN / MANAGERIAL conform OSGG nr. 400/2015 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
31-03-2021 R-D-5
Regulamentul Şcolii Doctorale de Contabilitate Descarcă
I. Doctorat 2 2
20-02-2019 M-CD-1
Anexa 11 – Inginerie electronică, telecomunicații și nanotehnologii Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
24-07-2019 SEAQ_PO_SFC_04
Procedura operațională SEAQ_PO_SFC_04 privind operațiunile de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
20-02-2019 M-CD-1
Anexa 12 – Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
29-05-2019 SEAQ_PO_CIDFRFC_06
Procedura operațională  SEAQ_PO_CIDFRFC_06 privind reactualizarea periodică a materialelor de studiu pentru învățământul la distanță Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 3 0
30-03-2020 R-MCSI-3
Organigrama Direcţiei General Administrative Descarcă
M. Diverse 2 3
27-11-2019 R-CMP-7
Organigrama CCS Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
31-03-2021 M-D-4
Metodologie privind organizarea si desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 2021 - domeniul Contabilitate Descarcă
I. Doctorat 1 0
25-09-2019 SEAQ_PO_SSM_05
Procedura operațională SEAQ_PO_SSM_05 privind elaborarea, actualizarea, îndeplinirea și monitorizarea planului de prevenire și protecție Descarcă
F. Structuri funcționale didactice și administrative 2 0
29-09-2021 PO – CRI – 06
Procedura operațională PO – CRI – 06 privind gestionarea materialelor de promovare în cadrul Centrului de Relații Internaționale Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
30-03-2020 R-S-9
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru relații cu studenții, absolvenții și mediul social Descarcă
A. Senat 1 2
30-03-2020 R-S-10
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru distincții universitare și titluri onorifice Descarcă
A. Senat 1 1
27-11-2019 R-CMP-16
Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului de Arheologie Sistemică Iuliu Paul (IASIP) și Structura IASIP Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
29-09-2021 PO – CRI – 07
Procedura operațională PO – CRI – 07 privind preluarea funcției de coordonator instituțional Erasmus Descarcă
H. Relații internaționale 1 0
29-05-2019 SEAQ_PO_CIDFRFC_07
Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_07 privind normarea activităților  didactice  la învățământul la distanță Descarcă
J. Învățământ la distanță și formare continuă 2 0
20-02-2019 M-CD-1
Anexa 16 – Inginerie industrială și management Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
25-05-2016 -
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2016 - Ediţia 1/2016 Descarcă
K. Planuri și rapoarte 1 0
20-02-2019 M-CD-1
Anexa 17 – Inginerie mecanică, mecatronică și robotică Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
27-11-2019 R-CMP-14
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare „Geomatică și protecția mediului” Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
27-11-2019 R-CMP-14
Organigrama Centrului de Cercetare „Geomatică și protecția mediului” Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
20-02-2019 M-CD-1
Anexa 18 – Ingineria mediului Descarcă
D. Cadre didactice 1 1
27-11-2019 R-CMP-3
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări în Sisteme Electronice și Control Inteligent (SECI) și Organigrama SECI Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
27-11-2019 R-CMP-5
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări în Științe ale Educației (CCSE) Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
27-11-2019 R-CMP-11
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări Economice Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
27-11-2019 R-CMP-11
Anexa nr. 1. Priorităţile tematice pentru cercetarea ştiinţifică pe perioada 2014-2020 Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0
27-11-2019 R-CMP-11
Organigrama CCE Descarcă
G. Cercetare și managementul proiectelor 2 0

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK