Program EURO 200 - ajutor financiar pentru achiziţie calculatoare

PROGRAMUL EURO 200 pe anul 2024

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației nr. 4138/03.04.2024 privind aprobarea calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2024, publicat în MO nr. 329/10.04.2024, programul pentru acordarea unui ajutor financiar de 200 euro pentru achiziționarea de calculatoare se va desfășura în anul 2024 conform calendarului afisat. 

Beneficiarii acestui program sunt persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 269/2004 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a)       sunt studenți în învățământul de stat sau particular acreditat, cu o vârstă de până în 26 de ani;

b)      au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 lei.

Dosarele pentru obținerea ajutorului financiar de 200 de euro se depun, până la data de 20.05.2024, la SECRETARUL ȘEF al Universității (Palatul Apor), et. 1.

 Conținutul dosarului

1.   cerere tip (de descarcă de AICI sau se solicită la secretariatele facultăților);

2. copie a certificatului de naștere și copie a actului de identitate al studentului;

Pentru conformitate cu originalele, la depunerea dosarului se prezintă obligatoriu și documentele originale.

3. copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate ale membrilor familiei, după caz (părinți, frați surori)

Pentru conformitate cu originalele, la depunerea dosarului se prezintă obligatoriu și documentele originale

4. adeverințe originale de la instituțiile/unitățile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau student, pentru frați/surori, dacă e cazul;

5. acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei

 - adeverințe privind venitul din salarii, venituri agricole, cupon de pensie, etc.

Notă: La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare, alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și a burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

- anchetă socială eliberată de primăria de domiciliu

 6. declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată de persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, prin care se declară că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard. (Decalarația se descarcă AICI)

 7. adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I

Notă: În situația în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de departajare pentru studenți vor fi obținerea a minim 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii.

 

Ce trebuie sa știi:

 §  Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

§  Sunt considerate calculatoare personale și dispozitivele mobile de tip calculator personal cum ar fi laptopul, notebookul, netbookul sau dispozitivele echivalente.

§  Calculatoarele a căror achiziționare se realizează prin ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare, vor cuprinde în mod obligatoriu și software de bază licențiat, incluzând un sistem de operare și un program antivirus."

§  Persoanele din cadrul instituției de învățământ, desemnate de către președintele comisiei din unitatea/instituția de învățământ, vor confrunta actele originale cu copiile, iar pe acestea din urma vor trece mențiunea conform cu originalul pe fiecare pagina, sub care vor semna atât primitorul, cat si solicitantul.

§  Termenul „familie" desemnează persoanele prevăzute la art. 2, alin 3, 4, 5, și 6 din Normele Metodologice de aplicare a legii.

§  Beneficiarii Legii nr. 269/2004 se pot prezenta la oricare agent economic care comercializează calculatoare și pot achiziționa calculatoare în baza bonului valoric în original, achitând diferența de preț care depășește contravaloarea ajutorului financiar.

  • FORMULAR CERERE Descarcă
  • FORMULAR DECLARATIE DIFERENTA ACHIZITIE CALCULATOR Descarcă
  • LEGEA 269/2001 Descarcă
  • NORME METODOLOGIE DE APLICARE A LEGII 269/2004 Descarcă
  • Hotărârea nr. 395/4 mai 2023 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 Descarcă

CALENDAR

                           

  • Calendar pentru acordarea unui ajutor financiar de 200 Euro în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2024 Descarcă

Comisia de evaluare și selectie a beneficiarilor

Comisia pentru aplicarea Legii nr.  269/2004 la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, privind acordarea unui sprijin financiar de 200 euro pentru achiziționarea de calculatoare, în anul 2024:

Președinte:        Conf. univ. dr. Marina Viorel Lucian - Prorector

Membri:           Conf. univ. dr. Botoi Oliviu Petru – Președintele Comisiei Senatului pentru relația cu studenții, absolvenții și mediul social

                         Ec. Contor Tamara – Contabil şef

                        Ec. Câmpean Claudia– Șef Serviciu Social

                       Bârlog Raul - Student

   Secretar:       Pancu Carmen

Comisia pentru soluționarea contestațiilor privind aplicarea Legii nr.  269/2004 la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, privind acordarea unui sprijin financiar de 200 euro pentru achiziționarea de calculatoare, în anul 2024:

 

Președinte:        Prof. univ. dr.  Breaz Valer Daniel – Rector

Membri:           Prof. univ. dr. Popa Ioan Lucian – Prorector

                         ec. Dragomir Cosmin - DGA

Secretar:           Pancu Carmen

Lista nominala a beneficiarilor Legii 269/2004_pentru anul 2023

Perioada de depunere a  contestațiilor este 10 - 13 iulie 2023, conform calendarului afisat.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK