Centrul pentru Cercetare Ştiinţifică

Centrul pentru Cercetare Ştiinţifică

Despre CCŞ

Centrul pentru Cercetare Ştiinţifică (CCŞ) deserveşte toate departamentele din cadrul facultăţilor precum şi centrele de cercetare. Obiectivul principal al CCŞ este creşterea performanţei instituţionale şi îmbunătăţirea calităţii cercetării ştiinţifice realizate în universitate.

Cercetare ştiinţifică

Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăsoară în acord cu Planul strategic al universităţii şi Strategia de Cercetare Ştiinţifică, cu programele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică


I. Constituire, organizare, structură şi sediu

Art. 1. (1) Centrul pentru Cercetare Ştiinţifică continuă misiunea de a stimula creşterea performanţei în activitatea de cercetare care se desfăşoară la nivel universitar a fostei structuri Centrul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic, după ce activităţile de transfer tehnologic au revenit unei noi structuri de management (Centrul pentru Transfer Tehnologic), care a preluat aceste atribuţii din mai 2019.

(2) Centrul pentru Cercetare Ştiinţifică se abreviază prin CCŞ, denumire care se va folosi în continuare, precum şi în documentele elaborate de centru.

(3) CCŞ este o structură de management a activităţilor de consultanţă şi implementare a strategiei cercetării ştiinţifice. 

Art. 2. (1) CCŞ se organizează şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Cartei Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi hotărârilor Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, denumit în continuare Senatul Universităţii.

(3) CCŞ este o structură constituită prin Hotărâre de Senat.

(4) CCŞ nu are personalitate juridică fiind reprezentat juridic de către Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. CCŞ îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului de funcţionare aprobat de Senatul Universităţii. 

Art. 3. (1) CCŞ este condus de un director desemnat prin concurs organizat de Rector.

(2) Centrul are propria organigramă aprobată de Senatul Universităţii.

Art. 4. Sediul CCŞ este la Universitatea „1 Decembrie 1918", Palatul Apor, Str. Gabriel Bethlen, Nr. 5, 510009, Alba Iulia, România. 


II. Viziune, Misiune, Obiective 

Art. 5. Viziunea Centrului este în concordanţă cu Strategia cercetării ştiinţifice a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia privind cercetarea ştiinţifică, inovarea şi transferul tehnologic definite de Carta Universităţii şi se încadrează în propunerea de strategie naţională în domeniul cercetării şi inovării. 

Art. 6. Misiunea centrului constă în implementarea Strategiei cercetării ştiinţifice a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Centrul pentru Cercetare Ştiinţifică contribuie la  monitorizarea şi realizarea unui management eficient al rezultatelor cercetării, stimularea activităţilor de planificare şi punere în practică a strategiilor şi politicilor naţionale menite să asigure un nivel ridicat de performanţă al cercetării ştiinţifice în Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, în context naţional şi internaţional. 

Art. 7. Obiectivele CCŞTT sunt: 

Obiective generale

1. Creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetării Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în plan regional, naţional şi internaţional.

2. Promovarea calităţii, a eticii şi integrităţii în cercetarea ştiinţifică în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

3. Consolidarea resurselor necesare desfăşurării cercetării ştiinţifice din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

4. Întărirea dimensiunii de cooperare naţională şi internaţională.

5. Sprijinirea realizării unui climat de încredere şi cooperare ştiinţifică între cadrele didactice ale universităţii întemeiat pe respectarea normelor eticii şi integrităţii în cercetarea ştiinţifică.

Obiective specifice

1. Susţinerea financiară a publicaţiilor periodice clasificate CNCS, editate în cadrul Departamentelor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

2. Monitorizarea şi managementul rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată de cadrele didactice şi cercetătorii din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

3. Susţinerea îmbunătăţirii rezultatelor activităţii de cercetare şi creştere a nivelului ştiinţific şi de instruire al cadrelor didactice şi cercetătorilor din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

4. Sprijinirea formării competenţelor specifice activităţii de cercetare ştiinţifică în rândul studenţilor şi masteranzilor din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

5. Îmbunătăţirea accesului la resursele de documentare necesare activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

6. Sprijinirea creşterii vizibilităţii  regionale, naţionale şi internaţionale a rezulatelor obţinute de cadrele didactice şi cercetătorii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

7. Oferirea de consiliere de specialitate pentru realizarea de parteneriate la nivel local, regional şi naţional, în domeniul cercetării ştiinţifice.

Oviective de raportare

1. Realizarea şi gestionarea unor evidenţe multianuale ale rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică conform cerinţelor de evaluare periodică internă şi externă.  

Art. 8. Pornind de la obiectivele şi strategia naţională de dezvoltare a cercetării ştiinţifice, CCŞ are rolul de a elabora propuneri pe care le înaintează conducerii Universităţii privind:

a) priorităţile în programele de cercetare - dezvoltare - inovare pe plan naţional şi internaţional;

b) modalităţi de alocare a resurselor, necesităţi de finanţare a unor centre, unităţi de cercetare - dezvoltare -inovare, îmbunătăţirea bazei materiale necesară cercetării;

c) stabilirea unor acţiuni care să conducă la creşterea performanţei în cercetarea ştiinţifică;

d) informarea cadrelor didactice şi cercetătorilor cu privire la calendarul UEFISCDI în domeniul premierii rezultatelor cercetării. 

Art. 9. CCŞTT are următoarele atribuţii:

a) oferă consiliere şi informaţii structurilor din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia privind activitatea de cercetare;

b) întocmeşte anual, un raport privind activitatea de cercetare desfăşurată în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi vine cu noi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare în Universitate. Raportul va fi prezentat Comisiei pentru Cercetare Ştiinţifică, Transfer Tehnologic, Proiecte şi Resurse şi Senatului Universităţii.


III.  Patrimoniu. Finanţare 

Art. 10. (1) Patrimoniul constă din baza tehnico-materială Corp Palatul Apor parter (sălile Apor 1 şi Apor 2), Universitatea „1 Decembrie 1918", precum şi dotările asigurate de către Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

(2) Patrimoniul se va dezvolta progresiv în urma activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor privind acţiunile suport şi complementare, derulate cu finanţare proprie, naţională şi internaţională, precum şi prin achiziţii din venituri proprii, prin donaţii, prin sponsorizări, acesta fiind inventariat şi înregistrat în evidenţe de baza materială conform procedurilor legale din universitate. 

Art. 11. Resursele financiare ale centrului se constituie din venituri de la buget şi proprii, corespunzătoare activităţilor desfăşurate pe baze contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi din donaţii şi sponsorizări, după cum urmează:

a. fonduri acordate prin finanţare pe bază de proiect;

b. fonduri distribuite din fondurile proprii ale universităţii;

c. taxe de instruire, formare din contractele cu terţi;

d. taxe de consultanţă, expertizare, încercări experimentale, servicii către terţi;

e. taxe de participare la sesiuni de instruire, workshop-uri iniţiate către terţi;

f. sponsorizări, donaţii, subvenţii, concesiuni, alte surse constituite conform legilor în vigoare.


IV. Competenţe 

Art. 12 (1) CCŞ are în competenţă implementarea strategiilor şi politicilor Universităţii în domeniul educaţiei, cercetării, dezvoltării şi a inovării în concordanţă cu dinamica strategiei naţionale a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(2) În realizarea strategiilor şi politicilor manageriale CCŞ:

a. facilitează accesul la informaţiile privind standardele şi etica cercetării ştiinţifice.

b. oferă asistenţă în selectarea şi stabilirea parteneriatelor privind cercetarea ştiinţifică. 


V. Relaţii

Art. 13. (1) CCŞ se subordonează Senatului Universităţii şi este coordonată de Prorectorul responsabil.

(2) CCŞ stabileşte relaţii de colaborare internă cu facultăţi, departamente, centrele de cercetare şi cu DGA.

(3) CCŞ stabileşte relaţii de colaborare externă cu UEFISCDI, CNFIS, Autorităţile de Management, Unităţile de Implementare, Organismele Regionale, Departamente ale Agenţiei de Dezvoltare Regională, ale Consiliului judeţean, ale Consiliilor locale, alte autorităţi, instituţii şi organizaţii precum şi cu entităţi similare din străinătate.


VI. Activităţi 

Art. 14. CCŞ efectuează următoarele activităţi:

a. înfiinţează şi întreţine pagina web a centrului prin care se realizează transferul şi diseminarea cunoştinţelor privind activitatea Centrului.

b. gestionează baza de date on-line privind cercetarea ştiinţifică.

c. sprijină realizarea de pagini web ale revistelor ştiinţifice acreditate CNCS, conectarea lor la pagina web a CCŞ, cât şi promovarea on-line a  conţinutului revistelor Universităţii.

d. verifică dosarele cu documentaţiile corespunzătoare procesului de evaluare continuă a revistelor din Universitate pentru accederea acestora în categoriile recunoscute de către CNCS, indexarea lor în Baze de Date Internaţionale, indexarea în Clarivate, în scopul creşterii impactului acestora pe plan naţional şi internaţional.

e. stabileşte criterii pentru creşterea calităţii în organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale pentru atragerea unor specialişti de renume pe plan naţional şi internaţional.

f. iniţiază colaborări în domeniul cercetării cu instituţii de învăţământ superior, de cercetare, din ţară şi străinătate.

g. informează cadrele didactice şi cercetătorii din Universitate în vederea încheierii de abonamente de acces la baze de date internaţionale de literatură ştiinţifică.

h. extinde relaţiile de colaborare cu universităţi şi institute de cercetare din străinătate.

j. verifică întocmirea documentaţiei necesare înfiinţării şi acreditării unităţilor de cercetare şi excelenţă, precum şi a reacreditării acestora.

k. întocmeşte documentaţia necesară raportării către UEFISCDI privind activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în Universitate.


VIIÎncetarea activităţii

Art. 15. CCŞ îşi încetează activitatea prin hotărârea Senatului Universităţii.


VIII. Dispoziţii finale

Art. 16. (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării lui prin Hotărârea Senatului Universităţii.

(2) Regulamentul va putea fi modificat şi completat prin Hotărârea Senatului Universităţii. 

În desfăşurarea activităţilor care fac obiectul prezentului regulament se vor respecta reglementările  europene impuse de REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cele naţionale transpuse prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 şi reglementările interne elaborate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, politici de confidenţialitate).

 
 

Contact

  • Adresa Strada: Gabriel Bethlen Nr.5
  • Cod Postal 510009
  • Locatie Locatie universitate

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK