Recunoaşterea calităţii de conducător doctorat/abilitare

METODOLOGIA PRIVIND RECUNOAŞTEREA AUTOMATĂ, ÎN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA, A CALITĂŢII DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT OBŢINUTĂ ÎN INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITARACREDITATE DIN STRĂINĂTATE

aprobată în SENATUL din 24.11.2021

Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută în instituţii acreditate de învăţământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, (https://www.cnred.edu.ro/en/updated-list-prestigious-foreign-universities) aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi actualizată periodic, se recunoaşte automat de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România;

Prevederile prezentei metodologii se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe;

DOSARUL, PROCEDURA ŞI EMITEREA DECIZIEI DE RECUNOAŞTERE

Dosarul cuprinde următoarele documente:

a) cererea de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat sau abilitării, redactată conform modelului din Anexa 1 şi semnată de către solicitant;

b) act de identitate (în copie cu menţiunea olografă a solicitantului privind conformitatea cu originalul) şi dovada schimbării numelui în raport cu numele de pe actele de studii - copie şi traducere legalizată (dacă este cazul);  

c) diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre instituţiileacreditate de învăţământ universitar menţionate la punctul I.1 (în copie şi traducere legalizată), respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED a diplomei de doctor, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate (atestat în copie legalizată, însoţit de diploma de doctor în copie);

d) diploma/adeverinţă care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituţiile prevăzute la punctul I.1, în care trebuie menţionat clar domeniul de studii doctorale în care solicitantul a obţinut conducerea de doctorat sau abilitarea (în copie şi traducere legalizată);

e) curriculum vitae;

f) lista de lucrări şi contribuţii ştiinţifice, asumată prin semnătură de către solicitant;

g) chitanţă de plată a taxei de procesare a dosarului de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat sau abilitării;

h) pentru statele care sunt semnatare ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse recunoaşterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; pentru statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun în copie simplă însoţită de original (pentru verificarea conformităţii cu originalul) sau în copie legalizată.

(4) Dosarul pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate se poate depune:

- personal, la Secretariatul General al UAB, din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5;

- on line, la adresa doctorat@uab.ro;

- prin intermediul Punctul de Contact Unic Electronic (PCUe);

- prin intermediul serviciilor poștale/curierat pe adresa: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Romania, str. Gabriel Bethlen nr. 5, cod poștal 510009.

În cazul transmiterii prin intermediul PCUe, documentul de la lit. d) va fi eliberat de instituția în care solicitantul a obținut calitatea de conducător de doctorat sau a abilitării cu semnătura electronică calificată.

.Procedura privind recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării

Comisia care evaluează dosarul de recunoaştere şi care pronunţă soluţia cu privire la solicitarea de recunoaştere, denumită în continuare Comisia de evaluare, cuprinde în structura sa 3 membri: Directorul şcolii doctorale din domeniul pentru care se solicită recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat (sau după caz un membru al CSUD) şi doi membri ai şcolii doctorale respective. La componenţa Comisiei de evaluare se adaugă şi un membru supleant din cadrul şcolii doctorale din domeniul pentru care se solicită recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat şi un secretar tehnic. Comisia de evaluare este numită prin Decizie a Directorului CSUD (Anexa 2).

Pentru evaluarea dosarului de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării, comisia procedează astfel:

a) verifică statutul instituţiei de învăţământ superior care a emis documentele supuse recunoaşterii şi programul de studii universitare de doctorat în care solicitantul solicită recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau abilitării. În cazul în care există îndoieli asupra autenticităţii şi legalităţii emiterii documentelor depuse la dosar, acestea se transmit către CNRED în format electronic, pentru verificare, constatarea CNRED fiind obligatorie;

b) respinge dosarul în cazul în care instituţia emitentă a documentului care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea nu se încadrează în cerinţele menţionate la I(1) şi (2) din prezenta metodologie, respectiv dacă domeniul de studii universitare de doctorat în care s-a obţinut calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea nu corespunde domeniului de doctorat în care funcţionează Şcoala Doctorală respectivă;

c) comisia de evaluare va elabora un Raport, care conţine soluţia cu privire la solicitarea de recunoaştere (Anexa 3) în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului (exceptând cazul în care documentele necesită verificări suplimentare la instituţiile competente). Hotărârea comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor comisiei, pe care o transmite conducerii universităţii.

d) Decizia emisă de către UAB poate fi contestată în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia către solicitant. Contestaţia se depune la Secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare şi este rezolvată de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor. Aceasta este formată din 3 persoane desemnate de către Directorul CSUD al UAB, membri ai şcolilor doctorale din IOSUD-UAB, altele decât cele care au constituit Comisia de evaluare. Raportul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se elaborează în 5 zile de la data numirii comisiei şi are un caracter definitiv.

e) Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere a calităţii de conducător de doctorat/a abilitării se emite de către Rectorul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform normelor legale. Decizia este comunicată solicitantului: la sediul universității, în programul de lucru al universității, prin poștă, la adresa declarată, electronic la adresa indicată în cererea de recunoaștere depusă la dosar, prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe);, cu semnătură electronică calificată.

.

DISPOZIŢII FINALE

(1) Recunoaşterea de către UAB a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate este valabilă şi produce efecte juridice doar la nivelul acestei instituţii de învăţământ superior.

(2) Recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau abilitării de către IOSUD-UAB nu conferă automat dreptul de a conduce doctorate în IOSUD-UAB. Calitatea de conducător de doctorat în cadrul unei Şcolii Doctorale care funcţionează în cadrul UAB se obţine prin parcurgerea procedurilor şi reglementărilor interne, în vigoare la data solicitării.  

(3) Prezenta Metodologie proprie a UAB privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate la nivelul instituţiei a fost aprobată de Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în şedinţa din data de 24.11.2021, dată la care intră în vigoare.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK