Toate drepturile rezervate. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia  |  Contact - 2009-2011 -  Cresterea performantelor absolventilor HIGHTECH in viata activa,  prin programe de pregatire practica la agentii economici Rezultate Anticipate În cadrul proiectului se va constitui un parteneriat regional între Universitate, întreprinderi şi instituţii în vederea desfăşurării de  stagii de practică. În cadrul workshop-ului “Stagiul de practică în intreprinderi - instrument pentru adaptarea formării universitare la  cerinţele concrete ale pieţei muncii” reprezentanţii mediului economic din Regiunea de dezvoltare Centru vor fi invitaţi să adere la  Acordul de parteneriat urmând ca apoi să se încheie Convenţii cadru privind efectuarea de stagii de pregătire practică.  În primul an de implementare al proiectului 200 de studenţi de la specializările HIGHTECH ale Universităţii vor participa la  stagii de practică la partenerii din ţară. Pentru buna desfăşurare a acestor stagii vor fi corelate specializările studenţilor cu obiectul de  activitate al întreprinderii unde se desfăşoară stagiul, vor fi achiziţionate materiale suport (120 cărţi, 80 reviste de specialitate, 300  broşuri), pentru învăţarea la locul de muncă şi vor fi achiziţionate materialele consumabile necesare.   Fiecare student va parcurge 60 de ore de practică pe an, rezultând numărul total de 1800 de ore de practică în intreprinderi. În  anul al doilea al proiectului vor fi selectaţi 15 studenţi care vor efectua stagii de practică la parteneri din străinătate. Studenţilor li se  vor acorda subvenţii financiare individuale, iar 15 dintre ei vor fi premiaţi pentru performanţe deosebite obţinute la sfârşitul sau pe  parcursul stagiului, urmărindu-se creşterea motivaţiei lor pentru îmbunătăţirea performanţei profesionale personale prin participarea  pe întreaga durată a stagiilor de pregătire practică şi finalizarea cu succes a acestora.  În cadrul proiectului se va realiza un schimb de experienţă şi diseminare de bune practici privind stagiile de pregătire practică  în ţară şi în străinătate a studentilor, cu universităţi din ţară şi străinătate sub forma unui workshop “Utilitatea stagiului de practică în  intreprinderi pentru îmbunătăţirea inserţiei absolvenţilor învăţământului superior pe piaţa munci”. Promovarea proiectului va urmări asigurarea de transparenţă adecvată şi vizibilitate corespunzătoare a proiectului, a  obiectivelor, a rezultatelor obţinute, etc. Se vor realiza în acest scop un număr de 1500 de broşuri / fluturaşi pentru a fi distruite în  workshop-uri, un număr de 3 comunicate de presă, materiale difuzate pe un display video din incinta Universităţii şi o apariţie la un  post TV.  Impactul proiectului se va concretiza în creşterea relevanţei pregătirii studenţilor de la specializările HIGHTECH prin  dobândirea competenţelor necesare integrării şi menţinerii pe piaţa muncii cu consecinţe asupra creşterii aptitudinilor de muncă în  condiţiile unor tehnologii avansate. Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA