Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Informare privind prelucrarea datelor - candidaţi/studenţi

 

Cabinet Rector

 INFORMARE

în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE

 

 

            Pentru că ești student al Universitatii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia trebuie să stii că responsabilitatea noastra în aceasta relatie implica și modul în care avem grija de datele tale personale.

            "Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia este înregistrată sub nr. 32125 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal.

„Prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

            Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia:

1.      Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, vârsta, data nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, nationalitate, cetatenie, etnie, datele actului de identitate (serie, număr, valabilitate), semnatura olografa, poza). Datele sunt necesare pentru incheierea în mod valabil a contractului de studii și derularea raportului contractual cu Operatorul; prelucrări statistice, raportari către  autoritati și institutii ale statului, poza este necesara pentru eliberarea actelor de studii, legitimatii, etc.

  1. Date cu caracter personal privind familia (starea civila, detalii despre familie/sot/ persoane în intretinere, include și prelucrarea CNP persoanelor aflate în intretinere minori/majori, nume si prenume parinti); datele sunt prelucrate pentru acordarea de beneficii (burse), în raportari financiare și statistice.
  2. Date cu caracter personal privind educatia datele sunt colectate și prelucrate de secretariatele facultatilor pentru a se cunoaște parcursul educational;
  3. Date cu caracter personal privind sanatatea; date privind starea de sanatate fizica și psihica sau afectiunile medicale declarate în chestionarele medicale și care rezulta din analizele medicale efectuate la accesul în sistemul de invatamant superior.
  4. Detalii personale financiare (informatii legate de conturi bancare, venituri, facilitati fiscale sau beneficii sociale, obligatii fiscale, venituri din alte surse); datele sunt necesare în cadrul secretariatelor pentru obtinerea de facilitati  sau alte drepturi acordate prin lege.
  5. Informatii cu privire la locatia, imaginea și inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile operatorului, adresa IP captata la utilizarea website-urilor și aplicatiilor operatorului). Datele sunt necesare în vederea asigurarii pazei și protectiei în locatiile operatorului, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor precum și în vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de Operator).

Incepand cu data de 25 mai 2018, ne vom alinia la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera lor circulatie, stipulate în Regulamentul 2016/679/UE, astfel te informam cu privire la:

1.      Identitatea și datele de contact ale operatorului: Universitatea 1 DECEMBRIE 1918 din Alba Iulia, cu sediul în str. Gabriel Bethlen, nr.5, localitatea Alba Iulia, judetul Alba, reprezentată legal prin Rector - prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz, cod fiscal 5665935, tel: +40 258 806130, fax: +40 258 81263, e-mail: cond@uab.ro

 

2.      Incepand cu data de 25 mai 2018, pentru orice intrebari sau nemultumiri te poti adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor, prin email la protectiadatelor@uab.ro.

 

3.      Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării:

 

Ø     

Ø    art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

Ø    art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului. Prelucrarea datelor în alte scopuri decat cele realizate în baza prezentei o vom realiza numai dupa informarea și consimțământul dumneavoastra.

4.      Prelucrarea este necesară în scop educational, pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, intereselor legitime ale partilor, comunicari sau raportari către autoritatile, institutiile sau agentiile de stat abilitate, în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, raportari catre institutii de invatamant și cercetare, banci  solutionarea petitiilor, solicitarilor și a potentialelor litigii, recuperarea creantelor, asigurarea masurilor de securitate și efectuarea de analize statistice.

 

5.      Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal -  în vederea indeplinirii obligatiilor legale și contractuale, comunicam aceste date către:

Ø      autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, organele statului competente în materie penala), că urmare a unei obligatii legale a Operatorului;

Ø      furnizorii implicati în mod direct/indirect (ex. dezvoltatori de servicii IT, Servicii de medicina muncii și Securitate și Sanatate în munca), alti parteneri contractuali (ex. Banci);

Ø      institutii de invatamant și cercetare

Ø      instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, alte servicii autorizate, experti evaluatori.

 

6.      În desfășurarea activității curente, UAB nu transferă date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională. Orice solicitare de transmitere de informații care conțin date cu caracter personal nu poate fi satisfăcută decât cu informarea și consimțământul studentului.

 

În plus față de informațiile menționate anterior, va comunicam că:

(a). perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este intreaga perioada contractuală, până la expirarea obligatiilor contractuale și a termenelor de arhivare legale.

 

(b). Regulamentul menționat confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza datele cu caracter personal:

 

Prin "Dreptul de acces" mentionat la  Articolul 15 din Regulament pot fi solicitate următoarele tipuri de  informații:

§                       care e scopul prelucrării datelor personale?

§                       ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză;

§                       care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal;

§                       care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal;

§                       dreptul la rectificare, ștergere, obiecție sau restricție;

§                       dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

§                       în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la originea lor.

 

Totodata, conform Articolului 16 din Regulament "Dreptul la rectificare" ai dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc; persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

 

Conform Articolului 17, Alineatul 1 ai dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, iar noi că operatori avem obligaţia de a şterge datele cu caracter personal, în cazul în care există unul dintre motivele:

1.      datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

2.      persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;

3.      persoana vizată se opune prelucrării. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

4.      există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;

5.      datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului;

6.      datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani.

 

Conform Articolului 18 Dreptul la restricţionarea prelucrării, persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării într-unul dintre cazurile:

§                       se contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite că operator să verificăm exactitatea datelor în cauză;

§                       prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

§                       că operatori nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru o acțiune în instanţă;

§                       persoana vizată s-a opus prelucrării  pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime că operatori prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 

Mentionam și obligaţia Operatorului de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării, prevezuta la art. 19 din Regulament: Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) şi articolul 18, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

 

Cu privire la dreptul la portabilitatea datelor, prevazut la articolului 20 din Regulament, persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal altui operator de date. Operatorul de date trebuie să furnizeze persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Mai mult, operatorul de date nu trebuie să împiedice transmiterea datelor cu caracter personal unui nou operator de date.

 

Dreptul de portabilitate a datelor se aplică numai în cazul în care:

§                       datele sunt procesate prin mijloace automate;

§                       persoana vizată a dat consimțământul pentru prelucrare;

§                       prelucrarea este necesară pentru a îndeplini condițiile stipulate printr-un contract.

 

 

Conform Articolului 21 persoana vizată are dreptul de a se opune la:

§                       prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct;

§                       prelucrarea datelor pentru realizarea de profiluri;

§                       prelucrarea datelor prin mijloace automate;

§                       prelucrarea în scopuri științifice sau istorice.

 

 

 

 

(c)

Datele cu caracter personal prelucrate pentru unul sau mai multe scopuri specifice sau datele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, se prelucreaza numai în baza consimtamantului acordat. Totodata, ai dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

 

(d)

Daca ești de parere că ti-am incalcat vreun drept privind acest subiect, te poti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

(e)

Furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligatie necesară pentru încheierea unui contract de scolarizare sau în baza contractului de scolarizare incheiat o obligație legală și contractuală. Candidatul/ studentul este obligat să furnizeze aceste date cu caracter personal în caz contrar, consecințele nerespectării acestei obligații fiind imposibilitatea incheierii, respectiv derularii contractului de scolarizare.

(f) Nu utilizam în cadrul Universitatii 1 DECEMBRIE 1918 din Alba Iulia, un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

 

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Actualizarea  prezentei  Informari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultati periodic pagina web a institutiei www.uab.ro/informare - sectiunea „Prelucrare date personale".

Cu deosebită considerație,

Rector,

prof. univ. dr. Daniel Valer BREAZ