Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Informare privind prelucrarea datelor - candidaţi/studenţi

 

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

510009, Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen Nr. 5

Tel: +40 258 806130 • Fax: +40 258 812630 • E-mail: cond@uab.ro

 

Cabinet Rector

 

 

 

INFORMAREA STUDENȚILOR

- la înmatricularea în cadrul Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

 în anul universitar 2018-2019, în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE

 

           

UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR).

            "Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este înregistrată sub nr. 32125 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal.

„Prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

            Categorii de date personale ce sunt prelucrate de către Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia:

 

1.      Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, data si locul nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, naționalitate, cetățenie, etnie, religie, date act identitate/pașaport (serie, număr, valabilitate, emitent), semnătură olografă, poză). Datele sunt necesare pentru derularea în mod valabil a contractului de studii și derularea raportului contractual cu Operatorul; prelucrări statistice, raportări către  autorități și instituții ale statului, in bazele de date UMS si RMUR, poza este necesară pentru eliberarea actelor de studii, legitimații.

  1. Date cu caracter personal privind familia (starea civilă, nume și prenume părinți, domiciliu); datele sunt prelucrate în bazele de date UMS si RMUR și statistic;
  2. Date cu caracter personal privind starea sociala specială: din grupuri dezavantajate/medii defavorizate; orfan (de un părinte); orfan (de ambii părinţi); provenit din familie monoparentală; provenit din case de copii/din plasament familial prelucrarea datelor se face in scopul acordării de facilităti financiare, burse, prelucrare în bazele de date UMS si RMUR, statistic.
  3. Date personale financiare (informatii legate de conturi bancare, venituri, facilitati fiscale sau beneficii sociale, venituri din alte surse); datele sunt necesare pentru acordarea de facilitati  sau alte drepturi stabilite prin lege, burse, în bazele de date UMS si RMUR.
  4. Date cu caracter personal privind educația date privind școlaritatea studentului, date privind pregatirea anterioara a studentului (absolvent de liceu/facultate), date de tip administrativ, date privind absolventul, datele sunt prelucrate pentru a se cunoaște parcursul educational in UMS, raportare Registrul Matricol Unic din Romania, statistic.
  5. Date cu caracter personal privind sănătatea; date privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecțiunile medicale declarate în adeverințele/documentele medicale și care rezultă din analizele medicale efectuate la accesul în sistemul de învățământ superior, prelucrare în baza de date RMUR.
  6. Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile operatorului, adresa IP captată la utilizarea website-urilor și aplicațiilor operatorului). Datele sunt necesare în vederea asigurării pazei și protecției în locațiile operatorului, a îmbunătățirii serviciilor oferite, soluționării reclamațiilor precum și în vederea asigurării funcționalităților tehnice ale platformelor online utilizate de Operator).

Începând cu data de 25 mai 2018, ne-am aliniat la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera lor circulație, stipulate în Regulamentul 2016/679/UE, astfel te informăm cu privire la:

1.      Identitatea și datele de contact ale operatorului: Universitatea "1 DECEMBRIE 1918" din Alba Iulia, cu sediul în str. Gabriel Bethlen, nr.5, localitatea Alba Iulia, județul Alba, reprezentată legal prin Rector - prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz, cod fiscal 5665935, tel: +40 258 806130, fax: +40 258 812630, e-mail: cond@uab.ro

 

2.      Începând cu data de 25 mai 2018, pentru orice întrebări sau nemulțumiri te poți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor, prin email la protectiadatelor@uab.ro.

 

3.      Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării:

 

Ø     

Ø    art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament - persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal

Ø    art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte

Ø    art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele realizate în baza prezentei o vom realiza numai după informarea și consimțământul dumneavoastră

 

Prelucrarea este necesară în scopul executarii contractelor si raporturilor juridice specifice procesului de invatamant, raportare in bazele de date UMS, RMUR, pentru activitatile necesare in vederea indeplinirii scopului pentru care institutia a fost creata, fiind folosite si pentru analize, prelucrari statistice si arhivare, comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat abilitate, în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, soluționarea petițiilor, solicitărilor și a potențialelor litigii, în interesul legitim al Universităţii pentru recuperarea creanțelor, asigurarea măsurilor de securitate.

4.      Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal -  în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și contractuale, comunicăm aceste date către:

Ø      angajatii operatorului cu drept de acces;

Ø      autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale, organele statului competente în materie penală), Casa de Asigurari de Sanatate, ca urmare a unei obligații legale a Operatorului;

Ø      furnizorii /prestatorii implicați în mod direct/indirect (dezvoltatori de servicii IT, banci, servicii de medicina muncii, securitate si sanatate in munca);

Ø      Ministerului Educatiei Nationale ii sunt raportate datele nominal prin UEFISCDI;

Ø      instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, alte servicii autorizate, experți evaluatori.

5.      În desfășurarea activității curente, UAB nu transferă date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională. Orice solicitare de transmitere de informații care conțin date cu caracter personal nu poate fi satisfăcută decât cu informarea și consimțământul studentului.

În plus față de informațiile menționate anterior, va comunicam că:

(a). perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este întreaga perioadă contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare legale.

 

(b). Regulamentul menționat conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal: "Dreptul de acces", "Dreptul la rectificare" dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), "obligația operatorului de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal  "Dreptul la restricţionarea prelucrării", "dreptul la portabilitatea datelor",  "dreptul de a se opune", "persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri."

 

 

 

 

 

(c)

Datele cu caracter personal prelucrate pentru unul sau mai multe scopuri specifice sau datele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, se prelucrează numai în baza consimțământului acordat (Anexa Declaratie de Consimtamânt). Totodată, ai dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

 

(d)

Dacă ești de părere că ți-am încălcat vreun drept privind acest subiect, te poți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

(e)

Furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație necesară în scopul executarii contractelor si raporturilor juridice specifice procesului de invatamant, pentru activitatile necesare in vederea indeplinirii scopului pentru care institutia a fost creata si în baza contractului de școlarizare încheiat o obligație legală și contractuală.  Studentul este obligat să furnizeze aceste date cu caracter personal în caz contrar, consecințele nerespectării acestei obligații fiind imposibilitatea derulării contractului de școlarizare.

(f) Nu utilizăm în cadrul Universității "1 DECEMBRIE 1918" din Alba Iulia, un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

 

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea,  integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

Informarea dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal este însoțită de  Anexa 1 -    Declarație de consimțământ.

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/a, (numele) ________________________________ (prenumele) __________________________ (numele anterior) ________________________ cu domiciliul în _______________ judeţul (sectorul) ______________ str. _____________________ nr. ___, bl. ___, ap. ___,  posesor al ____________________seria __ nr. _____ CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

în calitate de STUDENT  a Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

       consimt în mod expres şi neechivoc

      nu consimt

că datele mele cu caracter personal menționate în Informarea ce însoțeste prezenta declarație de consimțământ, să fie prelucrate, în conformitate cu legislaţia europeană (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal) de către instituţia de învățământ UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia.

Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare legale.

 


Nume şi prenume:

 

Dată:                                                                                                           Semnătură: