Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Gradaţii de merit personal didactic auxiliar

 

 

CONCURS PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 2020

   
 

- Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic auxiliar în 2020, 

   
   
 

- Conform HOTĂRÂRII nr. 1 a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN 01.10.2020,

 

  Numărul total al gradațiilor acordate este 14, din care:

 

  7 gradații pentru personalul didactic auxiliar cu funcții de conducere 

 

  7 gradații pentru personalul didactic auxiliar cu funcții de execuție

   

Calendarul concursului pentru acordarea gradației de merit personalului didactic auxiliar 2020

   
 

 

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CONCURS

 

a) opis;

b) cererea de înscriere la concurs (Anexa nr. 2), în două exemplare, dintre care un exemplar se restituie candidatului, cu semnătura sa și a secretarului comisiei de concurs;

c) fișa de autoevaluare (Anexa nr. 3);

d) declarația pe propria răspundere (Anexa nr. 4), prin care se confirmă că documentele depuse  la dosar aparțin candidatului și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate;

e) fișa de evaluare din partea șefului direct, pentru activitatea desfășurată în ultimii 5 ani (Anexa nr. 5). În situația în care pe parcursul celor 5 ani candidații au avut șefi direcți diferiți, se vor depune fișe de evaluare de la fiecare șef direct avut;

f) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de autoevaluare, inclusiv copii xerox ale fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale obținute în ultimii 5 ani.

Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină și consemnate în opis.

 

Candidatul răspunde pentru corectitudinea datelor și a dovezilor depuse la dosar.


Dosarele de candidatura pentru acordarea gradațiilor se depun la Secretarul comisiei de concurs, dna conf. univ. dr. Manuella Kadar, Palat Apor, Centrul pentu Managementul Proiectelor

in perioada: 05.10.2020 - 09.10.2020, intre orele 09.00 - 15.00

 

 

 În baza Hotărârii nr. 2 a Consiliului de Administrație au fost numite: 

   
 

COMISIA DE CONCURS

 

Președinte:          prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz

Membri:               conf. univ. dr. Andreea Muntean

                           conf. univ. dr. Petru Ionescu

Membri supleanți:           conf. univ. dr. Corina Rotar

                                     prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

Secretar:             conf. univ. dr. Manuella Kadar

 

 

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

 

 

Președinte:          conf. univ. dr. Atila Tamas-Szora

Membri:               conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu

                           prof. univ. dr. Mihai Gligor

Membri supleanți:           conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleț

                                     conf. univ. dr. Dan Topor

Secretar:             conf. univ. dr. Manuella Kadar