Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Anunțuri și documentaţie

 

Legislație

 

 

FORMULARE editabile

Cerere de înscriere la concurs

Fişa de verificare pentru indeplinirea conditiilor de participare la concurs

Lista documentelor pentru inscrierea la concurs - posturi pe durată nedeterminată (RO)   ENGL

Lista documentelor pentru înscrierea la concurs - posturi pe perioadă determinată

Declaratie de incompatibilitate - formular

Formulare - Anexe la procedura de desfășurarea a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

Informare și declarația de consimțământ priivnd prelucrarea datelor cu caracter personal

 

CONT IBAN PENTRU PLATA TAXEI DE CONCURS

 Cod fiscal al instituţiei: 5665935

 Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX

 Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia

 Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona:

CNP-ul, numele şi prenumele candidatului cu mentiune PENTRU CONCURS

 


ANUNȚ

 

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 de aprobare a Metodologiei - cadru pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia anunță scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante, în semestru I al anului universitar 2020-2021, publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 782/24.11.2020.


Informații privind posturile scoase la concurs sunt publicate la secțiunea POSTURI  VACANTE

 

Extras MO partea a III-a, nr. 782/24.11.2020

Componența comisiilor de concurs

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURAREA A CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE 

PE DURATĂ NEDETERMINATĂ,  ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2020 - 2021

POSTURILE AU FOST PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI,  PARTEA A III-A, NR. 782/24.11.2020

 

 

Nr. crt.

Activitate

Data/Perioada/ora

Locul desfășurării

 

1

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs

Data limită:

18 ianuarie 2021

Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Alba Iulia

on line adresa: chava@uab.ro

Secretar general

2

Întocmirea rezoluției comisiilor de analiză

19- 21  ianuarie 2021

Comisii analiza               

 

 

Elaborarea avizului juridic și transmiterea dosarelor către comisiile de concurs

22 - 26 ianuarie 2021

Oficiu Juridic

Secretar șef

Comisii concurs

4

Desfășurarea probelor de concurs

03 februarie 2021

Locul și ora desfășurării probelor se vor comunica candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probelor, inclusiv informații privind platformele on-line

5

Comunicarea rezultatelor  de către comisia de concurs  și afișarea lor la sediul facultății

04 februarie 2021

Comisii concurs

Avizierul facultăților

Site-ul UAB

6

Perioada de contestații

05 - 09 februarie 2021

Se înregistrează la  Registratura UAB și se depun direct sau pe email la secretariatele facultăților

7

Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor in urma contestațiilor

10 februarie 2021

Comisii de contestații

Secretariate facultăți

8

Avizarea raportului final al comisiei de concurs în Consiliul facultății

11-12 februarie 2021

Consiliile facultăților

9

Aprobarea raportului final și validarea rezultatelor concursului de către Senat

17 februarie 2021

Senat

10

Publicarea rezultatelor finale

18 februarie 2021

Site-ul UAB și site-ul specializat al MEN

 

 

ANUNȚ

 

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Univeristatea „1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Universitatea „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia anunță scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante, în semestru I al anului universitar 2020-2021, pe durată determinată. 

 

Informații privind posturile scoase la concurs sunt publicate la secțiunea POSTURI  VACANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARHIVA REZULTATE CONCURSURI