Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Anunțuri și documentaţie

 

REZULTATELE  CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL al II-lea,  AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021, PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A, nr. 368 / 06.05.2021 - DURATĂ NEDETERMINATĂ

 

REZULTATELE  CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL al II-lea,  AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021 - DURATĂ DETERMINATĂ

 


 

 

Legislație

 

 

FORMULARE editabile

Cerere de înscriere la concurs

Fişa de verificare pentru indeplinirea conditiilor de participare la concurs

Lista documentelor pentru inscrierea la concurs - posturi pe durată nedeterminată (RO)   ENGL

Lista documentelor pentru înscrierea la concurs - posturi pe perioadă determinată

Declaratie de incompatibilitate - formular

Formulare - Anexe la procedura de desfășurarea a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

Informare și declarația de consimțământ priivnd prelucrarea datelor cu caracter personal

 

CONT IBAN PENTRU PLATA TAXEI DE CONCURS

 Cod fiscal al instituţiei: 5665935

 Cont IBAN: RO06TREZ00220F335000XXXX

 Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia

 Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona:

CNP-ul, numele şi prenumele candidatului cu mentiune PENTRU CONCURS

 

ANUNȚ

 

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 de aprobare a Metodologiei - cadru pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea „ 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Facultatea de Științe Economice vă anunțăm linkul pentru Postul 2 Profesor din Statul de Funcții al Departamentului de Finanțe Contabilitate din data de 07.07.2021 Ora: 10:00

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSLPYFXxKX1_bhRoU2RICpjQd2QtJQHVNG5hdBmTdA5o1%40thread.tacv2/General?groupId=f1d0e012-1dd1-41c5-9ae4-9452fc61e41f&tenantId=071cfe14-2e5e-4fbf-8291-9ce3fe389b36

 

 

ANUNȚ


În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 de aprobare a Metodologiei - cadru pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia anunță scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante, pe durată nedeterminată, în semestru al II-lea al anului universitar 2020-2021, publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 368/ 06.05.2021.

 

Lista posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 368 / 06.05.2021

 

Comisiile de concurs, de contestatii si comisiile de analiza

 

ANUNȚ

 

 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2), din Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, publicată în  Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 371  din data de 26 mai  2011, anunță organizarea concursurilor în vederea ocupării a posturilor  didactice pe durată determinată, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021:

 

 

Lista posturilor didactice pe durată determinată, semestrul al II-lea 2020-2021

 

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURAREA A CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE  

în semestrul al II-lea al  anului universitar  2020-2021

POSTURILE AU FOST PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI,

 PARTEA A III-A, NR. 368/06.05.2021

 

Nr. crt.

Activitate

Data/Perioada/ora

Locul desfășurării

 

1

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs

Data limită

21 iunie 2021

 

Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Alba Iulia

on line adresa: chava@uab.ro

Secretar general

2

Întocmirea rezoluției comisiilor de analiză

22 - 24 iunie 2021

 

 

Comisii analiza               

 

 

Elaborarea avizului juridic și transmiterea dosarelor către comisiile de concurs

25 - 29 iunie 2021

 

 

Oficiu Juridic

Secretar șef

Comisii concurs

4

Desfășurarea probelor de concurs

07 - 08 iulie 2021

 

 

Locul și ora desfășurării probelor se vor comunica candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probelor, inclusiv informații privind platformele on-line

5

Comunicarea rezultatelor  de către comisia de concurs  și afișarea lor la sediul facultății

09 iulie 2021

 

 

Comisii concurs

Avizierul facultăților

Site-ul UAB

6

Perioada de contestații

12 - 14 iulie 2021

 

 

Se înregistrează la  Registratura UAB și se depun direct sau pe email la secretariatele facultăților

7

Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor în urma contestațiilor

15 iulie 2021

 

 

Comisii de contestații

Secretariate facultăți

8

Avizarea raportului final al comisiei de concurs în Consiliul facultății

19 - 22 iulie 2021

 

Consiliile facultăților

9

Aprobarea raportului final și validarea rezultatelor concursului de către Senat

28 iulie 2021

Senat

10

Publicarea rezultatelor finale

29 iulie 2021

Site-ul UAB și site-ul specializat al MEN

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARHIVA REZULTATE CONCURSURI