Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Anunțuri și documentaţie

 

Legislație

 

FORMULARE:

Cerere de înscriere la concurs

Fişa de verificare pentru indeplinirea conditiilor de participare la concurs

Lista documentelor pentru inscrierea la concurs - posturi pe durată nedeterminată (RO)

Lista documentelor pentru înscrierea la concurs - posturi pe perioadă determinată

Declaratie de incompatibilitate - formular

Formulare - Anexe la procedura de desfășurarea a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

REZULTATELE  CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN  SEMESTRUL AL II-LEA,  AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020, PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A, nr. 306/15.04.2020 

PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

 

Nr. crt.

Postul /poziția

Domeniul postului/ Discipline

CANDIDAT

Rezultatele comisiei de concurs

Validare Consiliul facultății

Validare Senat

1

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR

Poziția 8

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul de Filologie

 

Domeniul Filologie

Structura limbii franceze. Morfologie (1); Introducere în teoria și practica traducerii. Limba franceză; Structura limbii franceze. Morfologie (2); Limba franceză. Introducere în terminologie; Teoria și practica traducerii. Limba franceză; Structura limbii franceze. Pragmatică; Structura limbii franceze. Semantică.

TELEA CORALIA MARIA

 

 

ADMIS

 

10.00

 Validat 

24.09.2020

 

 

 

 

Validat 29.09.2020

2

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR poziția 20 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă

 

Domeniul Teologie

Studiul Noului Testament (I); Studiul Noului Testament (II); Studiul Noului Testament (III); Studiul Noului Testament (IV); Formare duhovnicească; Formare duhovnicească 1; Formare duhovnicească 2.

 

MOLDOVAN ALEXANDRU

 

 

ADMIS

 

10.00

Validat 24.09.2020

 

 

 

Validat 29.09.2020

 

 

REZULTATELE  CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

PE DURATĂ DETERMINATĂ,  ÎN SEMESTRUL AL II-LEA,  AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020,

Nr. crt.

Postul /poziția

Discipline

CANDIDAT

Rezultatele comisiei de concurs

Validare Consiliul facultății

Validare Senat

1

 

LECTOR UNIVERSITAR

Poziția  21

(perioadă determinată de 2 ani)

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului

 

 

Inginerie civilă

Tehnologii de reabilitare și protecție a clădirilor și patrimoniului; Geotehnica; Rezistența materialelor 1; Rezistența materialelor 2; Desen tehnic și infografică 1; Materiale de construcții; Statica și stabilitatea construcțiilor.

 

MUREȘAN ADINA MARIA

 

 

ADMIS

 

10.00

Validat 24.09.2020

 

 

 

 

 

Validat 29.09.2020

2

ASISTENT UNIVERSITAR

Poziția 23

(perioadă determinată de 2 ani)

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Științe Juridice și Administrative

 

Domeniul: Drept

Drept civil (parte generală); Drept civil (persoană fizică și juridică); Drept procesual penal - parte generală; Dreptul Uniunii Europene;

 

 

BUDA CĂLIN MIREL

 

 

ADMIS

Validat 25.09.2020

 

 

 

Validat 29.09.2020

 

 

 


 

 

ANUNȚ 

În conformitate cu LEGEA Nr. 103/2020 din 2 iulie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante sunt reluate începând cu 06 iulie 2020, cu următorul calendar:

 

 

CALENDARUL CONCURSURILOR

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE  

în semestrul II al  anului universitar  2019-2020, PUBLICATE ÎN MO  PARTEA A III-A, NR. 306 / 15.04.2020

 

Nr. crt.

Activitate

Data/Perioada/ora

Locul desfășurării

 

1

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs (15.04.2020-17.05.2020 și 06.07 - 31.08.2020)

Data limită: 31 august 2020, ora 15.00

Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Alba Iulia

Secretar general

2

Întocmirea rezoluției comisiilor de analiză

01 - 04 septembrie 2020

Evaluarea dosarelor în cadrul Comisiilor de analiza a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs              

 

 

Elaborarea avizului juridic și transmiterea dosarelor către comisiile de concurs

07 - 08 septembrie 2020

Oficiu Juridic

Secretar șef

Comisii concurs

4

Desfășurarea probelor de concurs

16 septembrie  2020

Locul și ora desfășurării probelor se vor comunica candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probelor

5

Comunicarea rezultatelor  de către comisia de concurs 

17 septembrie 2020

Comisii concurs

Secretariatele facultăților

Site-ul UAB

6

Perioada de contestații

18 - 22 septembrie 2020

Se înregistrează la  Registratura UAB și se depun la secretariatele facultăților

7

Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor in urma contestațiilor

23 septembrie 2020

Comisii de contestații

Secretariate facultăți

8

Avizarea raportului final al comisiei de concurs în Consiliul facultății

24 - 25 septembrie 2020

Consiliile facultăților

9

Aprobarea raportului final și validarea rezultatelor concursului de către Senat

 29 septembrie 2020

Senat

 

În contextul situației actuale,  la depunerea dosarelor de concurs se va ține seama de următoarele:

 

1.       Dosarul de concurs se poate depune:

-          direct la sediul Secretariatului General al UAB (Palat Apor), cu respectarea tuturor măsurilor de distanțare socială, a măsurilor privind purtarea echipamentelor de protecție și folosirea substanțelor dezinfectante. Candidatul va comunica data și ora la care dorește depunerea dosarului, prim email la adresa: chava@uab.ro, cu cel puțin o zi înainte de data depunerii dosarului.


-          prin intermediul serviciilor poștale ori curierat care permit confirmarea primirii, la adresa Universitatea „1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia (Palat Apor), cu specificația: . Registratura va înregistra dosarul în INFOCET și va preda corespondența Secretarului șef al UAB.


-          prin email, la adresa chava@uab.ro, specificând la subiectul mesajului: PENTRU CONCURS;


2.       Dosarul transmis prin intermediul serviciilor poștale ori curierat trebuie să conțină obligatoriu toate documentele prevăzute în Lista documentelor pentru înscrierea la concurs; Având în vedere, calendarul și termenele de desfășurare a concursului, candidații trebuie să se asigure că dosarul ajunge la destinație până la data limită de depunere a dosarului, respectiv. 31.08.2020. Dosarul trebuie sa conțină obligatoriu, pe lângă documentele tipărite și documentele în format electronic (pe CD sau USB), respectiv: Curriculum Vitae, Lista de lucrări, Fișa de verificare a condițiilor de înscriere la concurs, Fișa de verificare a standardelor interne al UAB și Fișa de verificare a standardelor naționale (pentru posturile de conferențiar). De asemenea, dosarul va conține și Mapa cu lucrări semnificative în format electronic; Documentele vor fi semnate și scanate în format PDF.

 

3.       Dosarul transmis prin email va conține toate documentele prevăzute în Lista documentelor pentru înscrierea la concurs, fiecare document într-un fișier separat. De asemenea, dosarul va conține și Mapa cu lucrări semnificative (10 lucrări)  în format electronic.

 

4.       În cazul transmiterii dosarului de concurs prin intermediul modalităților prevăzute la pct. 2 și 3, documentele referitoare la: Diploma de Bacalaureat, Diploma de Master, Diploma de Doctor,  suplimentele la diplome/foi matricole, certificatul de naștere, de căsătorie (după caz), cartea de identitate, sau alte acte de studii se în copie simplă, pe care candidatul va înscrie o declarație pe propria răspundere că acea copie este în conformitate cu originalul aflat în posesia sa. Fiecare copie se va data și semna de candidat. Sunt valabile și copiile legalizate ale actelor de studii și anexelor la actele de studii.

 

5.       Dosarul depus fizic la sediul Secretariatului General al UAB va conține și formatul electronic al tuturor documentelor din dosar (pe CD sau USB), fiecare document într-un fișier separat. Dosarele electronice se vor transmite comisiilor de analiză și după caz, comisiilor de concurs.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANUNȚ 

 

În baza art. 27, alin (3) din Legea 55/15.05.2020, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12 din 21.05.2020,

pe perioada stării de alertă, se suspendă desfășurarea tuturor concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul UAB

In cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în sem II, 2019-2020, concursurile sunt suspendate pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 15.05.2020.

Suspendarea se referă la orice procedură care vizeaza concursul (depunere dosare candidati, emitere avize, numire comisii, evaluari de dosare, desfașurarea probelor de concurs etc.). La ridicarea starii de alertă se va relua concursul dupa un calendar care va fi din nou aprobat și adus la cunostința celor interesați respectându-se prevederile legale privind desfășurarea concursurilor.

 


________________________________________________________________________________________________________________

 

Având în vedere prevederile Decretului nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriu României, instituită prin Decretul 195/2020, precum și recomandările din adresa MEC nr. 8880/ 07.04.2020, privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice la nivelul universității, ținând seama de Calendarul de desfășurarea a concursurilor în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020, se completează Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu prezenta ANEXA

 

COMISIILE DE CONCURS APROBATE PRIN HS NR. 17/29.04.2020

 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia anunță organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020, publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 306/15.04.2020.

 

CALENDARUL CONCURSURILOR

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE  

în semestrul al II-lea  al  anului universitar  2019-2020, PUBLICATE ÎN MO  PARTEA A III-A, NR. 306 / 15.04.2020


Nr. crt.

Activitate

Data/Perioada/ora

Locul desfășurării

 

1

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs

Data limită: 19 iunie 2020, ora 15.00

Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Alba Iulia

Secretar general

2

Întocmirea rezoluției comisiilor de analiză

22 - 23  iunie 2020

Comisii analiza               Elaborarea avizului juridic și transmiterea dosarelor către comisiile de concurs

24 - 29 iunie 2020

Oficiu Juridic

Secretar șef

Comisii concurs

4

Desfășurarea probelor de concurs

07 iulie  2020

Locul și ora desfășurării probelor se vor comunica candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probelor

5

Comunicarea rezultatelor  de către comisia de concurs  și afișarea lor la sediul facultății

08 iulie 2020

Comisii concurs

Avizierul facultăților

Site-ul UAB

6

Perioada de contestații

09 - 13 iulie 2020

Se înregistrează la  Registratura UAB și se depun la secretariatele facultăților

7

Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor in urma contestațiilor

14 iulie 2020

Comisii de contestații

Secretariate facultăți

8

Avizarea raportului final al comisiei de concurs în Consiliul facultății

15 - 22 iulie 2020

Consiliile facultăților

9

Aprobarea raportului final și validarea rezultatelor concursului de către Senat

 22 - 31 iulie 2020

Senat

Informațiile privind posturile, tematica și bibliografia de concurs sunt publicate la secțiunea POSTURI

Dosarul se depune direct la Secretarul șef al Universității, str. Gabriel Bethlen nr. 5, Palat Apor – Alba Iulia. Întregul dosar, cu toate documentele din lista documentelor pentru înscrierea la concurs, semante și scanate separat fiecare, se poate transmite și în format electronic la adresa chava@uab.ro,  sau prin intermediul serviciilor poștale sau curierat care permit confirmarea primirii,  la adresa menționată (str. Gabriel Bethlen nr. 5, Palat Apor – Alba Iulia), cu specificatia „PENTRU CONCURS„.

Tel. 0258/806130 int. 126; Fax. 0258/8812630

e-mail: chava@uab.ro

 

 

ARHIVA REZULTATE CONCURSURI