Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Anunțuri și documentaţie

 

Legislație

 

 

FORMULARE editabile

Cerere de înscriere la concurs

Fişa de verificare pentru indeplinirea conditiilor de participare la concurs

Lista documentelor pentru inscrierea la concurs - posturi pe durată nedeterminată (RO)   ENGL

Lista documentelor pentru înscrierea la concurs - posturi pe perioadă determinată

Declaratie de incompatibilitate - formular

Formulare - Anexe la procedura de desfășurarea a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

Informare și declarația de consimțământ priivnd prelucrarea datelor cu caracter personal

 

CONT IBAN PENTRU PLATA TAXEI DE CONCURS

 Cod fiscal al instituţiei: 5665935

 Cont IBAN: RO06TREZ00220F335000XXXX

 Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia

 Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona:

CNP-ul, numele şi prenumele candidatului cu mentiune PENTRU CONCURS

 

 

 

 

ANUNȚ


În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 de aprobare a Metodologiei - cadru pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia anunță scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante, pe durată nedeterminată, în semestru al II-lea al anului universitar 2020-2021, publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 368/ 06.05.2021.

 

Lista posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 368 / 06.05.2021

 

Comisiile de concurs, de contestatii si comisiile de analiza

 

ANUNȚ

 

 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2), din Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, publicată în  Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 371  din data de 26 mai  2011, anunță organizarea concursurilor în vederea ocupării a posturilor  didactice pe durată determinată, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021:

 

 

Lista posturilor didactice pe durată determinată, semestrul al II-lea 2020-2021

 

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURAREA A CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE  

în semestrul al II-lea al  anului universitar  2020-2021

POSTURILE AU FOST PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI,

 PARTEA A III-A, NR. 368/06.05.2021

 

Nr. crt.

Activitate

Data/Perioada/ora

Locul desfășurării

 

1

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs

Data limită

21 iunie 2021

 

Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Alba Iulia

on line adresa: chava@uab.ro

Secretar general

2

Întocmirea rezoluției comisiilor de analiză

22 - 24 iunie 2021

 

 

Comisii analiza               

 

 

Elaborarea avizului juridic și transmiterea dosarelor către comisiile de concurs

25 - 29 iunie 2021

 

 

Oficiu Juridic

Secretar șef

Comisii concurs

4

Desfășurarea probelor de concurs

07 - 08 iulie 2021

 

 

Locul și ora desfășurării probelor se vor comunica candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probelor, inclusiv informații privind platformele on-line

5

Comunicarea rezultatelor  de către comisia de concurs  și afișarea lor la sediul facultății

09 iulie 2021

 

 

Comisii concurs

Avizierul facultăților

Site-ul UAB

6

Perioada de contestații

12 - 14 iulie 2021

 

 

Se înregistrează la  Registratura UAB și se depun direct sau pe email la secretariatele facultăților

7

Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor în urma contestațiilor

15 iulie 2021

 

 

Comisii de contestații

Secretariate facultăți

8

Avizarea raportului final al comisiei de concurs în Consiliul facultății

19 - 22 iulie 2021

 

Consiliile facultăților

9

Aprobarea raportului final și validarea rezultatelor concursului de către Senat

28 iulie 2021

Senat

10

Publicarea rezultatelor finale

29 iulie 2021

Site-ul UAB și site-ul specializat al MEN

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARHIVA REZULTATE CONCURSURI