Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 

 

 

Legislație

 

FORMULARE:

Cerere de înscriere la concurs

Fişa de verificare pentru indeplinirea conditiilor de participare la concurs

Lista documentelor pentru inscrierea la concurs (RO)  

Lista documentelor pentru înscrierea la concurs - posturi pe perioadă determinată

Declaratie de incompatibilitate - formular

Formulare - Anexe la procedura de desfășurarea a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

______________________________________________________________________________________________________________________

 

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPARE POSTURILOR DIDACTICE PE DURATĂ DETERMINATĂ, DESFĂȘURATE ÎN SEMESTRUL AL II-LEA,

AL ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019

 

Nr. crt.

Postul

Facultatea

Departamentul

DECIZIA COMISIEI DE CONCURS PRIVIND CANDIDAȚII

HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII

HOTĂRÂREA SENATULUI DIN 24.07.2019

1

ASISTENT UNIVERSITAR,

 poz. 9,

Domeniul Educație fizică și sport

(Durată 2 ani)

Facultatea de Drept și Științe Sociale Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

ROȘA ALIN CRISTIAN

VALIDAT

15.07.2019

VALIDAT

2

ASISTENT UNIVERSITAR,

 poz. 15

Domeniul Inginerie geodezică

(Durată 2 ani)

 

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul  de Științe Exacte și Inginerești

 

 

VOICU FLORINA

VALIDAT

12.07.2019

VALIDAT

3

ASISTENT UNIVERSITAR,

 poz. 17

 Domeniul Informatică

(Durată 2 ani)

 

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul  de Științe Exacte și Inginerești

 

 

BOCA LIANA LUMINIŢA

VALIDAT

12.07.2019

VALIDAT

4

ASISTENT UNIVERSITAR,

 poz. 19

 Domeniul Electronică

(Durată 2 ani)

 

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul  de Științe Exacte și Inginerești

 

 

PETRAȘCU CĂLIN

VALIDAT

12.07.2019

VALIDAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ

 

Înconformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a HG nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurspentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior și a Metodologiei privind ocuparea postrurilor didactice și de cercetare vacente în cadrul Universității„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, se scot la concurs în semestrul al II-lea al anunlui universitar 2018-2019, următoarele posturi didactice:

POSTURI PE DURATĂ NEDETERMINATĂ

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Educație Fizică și Sport 

 

Lector universitar, poziția 1. Domeniul Educație fizică și sport. Discipline: Bazele generale ale atletismului; Teoria și practica atletismului; Metodica predării atletismului în școală.  

 

POSTURI PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

Asistent universitar, poziția 15. Domeniul Inginerie geodezică. Discipline: Gis aplicat în ingineria mediului; Evidența cadastrală a patrimoniului natural și antropic; Geoinformatică / Evidența informatică a fondului funciar; Topografie; Topografie arheologică; Metode și tehnici de prezentare a proiectelor; Topografie inginerească 2; Topografie inginerească proiect; Infografica; Automatizarea lucrărilor topo-geodezice; Topografie inginerească 1; Infografica pentru topografie și cadastru; Topografie 1; Urbanism și amenajarea teritoriului.

Asistent universitar, poziția 17. Domeniul Informatică. Discipline: Programarea calculatoarelor și limbaje de programare; Informatică aplicată; Operare pe calculator; Informatică; Arhitectura sistemelor de calcul; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II; Structuri de date și algoritmi; Limbaje formale și compilatoare; Analiza și proiectarea sistemelor informatice; Structuri de date.

Asistent universitar, poziția 19. Domeniul Electronică. Discipline: Grafică 3D; Măsurări în electronică și telecomunicații; Instrumentație electronică de măsură; Modelarea convertoarelor electronice; Electronică de putere; Arhitecturi hardware reconfigurabile; Testarea automată a echipamentelor și proceselor; Sisteme electronice de reglaj automat; Electrotehnică; Monitorizarea și diagnoza calității mediului prin sisteme de senzori; Modelare geometrică și grafică pe calculator; Televiziune.

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Educație Fizică și Sport

Asistent universitar, poziția 9. Domeniul Educație fizică și sport. Discipline: Expresie corporală și comunicare motrică; Șah; Teoria și practica în sporturi de expresie (dans sportiv); Stagiu de practică în unități de învățământ; Expresie corporală și euritmie; Educație fizică.

 

CALENDARUL CONCURSULUI

Informatii privind posturile scoase la concurs se găsesc la sectiune POSTURI

 

 


 


 

ARHIVA REZULTATE CONCURSURI

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE, PE DURATA NEDETERMINATA, SEMESTRU I 2018-2019

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE, PE DURATĂ DETERMINATĂ, SEMESTRUL I 2018-2019

REZULTATUL CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE - SEMESTRUL AL II-LEA 2017-2018

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE - SEMESTRUL I  2017-2018

REZULTATELE COMISIILOR DE CONCURS IN CADRUL CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL II, 2016-2017 - PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

REZULTATELE COMISIEI DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT, POZ. 7 - DEPARATAMENTUL ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘI MARKETING (PERIOADĂ DETERMINATĂ)

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL I, 2016-2017

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL AL II-LEA, 2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SEM I 2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE IN SEMESTRUL AL II-LEA, 2014-2015

REREZULTATELE CONCURSURILOR   PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR DIDACTICE ÎN SEM I 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE IN SEMESTRUL AL II-LEA, ANUL UNIVERSITAR 2013-2014