Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Recunoaţerea funcţiilor didactice

 

METODOLOGIA PRIVIND RECUNOAȘTEREA AUTOMATĂ,

 ÎN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA, A FUNCȚIILOR DIDACTICE OBȚINUTE ÎN INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATE DIN STRĂINĂTATE

 

Procedura de recunoașterea automată funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ acreditate din străinătate se aplică pentru:

 • cetățeni români,
 • cetățeni din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din cadrul Confederației Elvețiene
 • cetățeni din state terțe.

 

Procedura se aplică în cazul funcțiilor obținute în:

 • instituții acreditate de învățământ universitar din state membre ale Uniunii Europen, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;
 • universități de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și actualizată periodic;
 • alte instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate decât cele menționate, numai în baza unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar;

Cadru normativ

 

Dosarul de recunoaștere conține următoarele documente:

 • cererea de recunoaștere depusă în nume propriu de către solicitant, redactată conform modelului din Anexa 1 și semnată de către solicitant;
 • act de identitate (în copie cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea cu originalul) și dovada schimbării numelui în raport cu numele de pe actele de studii - copie și traducere legalizată (dacă este cazul);
 • diploma de doctor, dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar menționate mai sus (în copie și traducere legalizată), respectiv atestatul de recunoaștere emis de CNRED a diplomei de doctor, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate (atestat în copie legalizată, însoțit de diploma de doctor în copie);
 • dovada funcției didactice;
 • curriculum vitae;
 • lista de lucrări și contribuții științifice, asumată prin semnătură de către solicitant;
 • chitanță de plată a taxei de procesare a dosarului de recunoaștere a funcțiilor didactice obținute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate; Taxa de procesare a dosarului de recunoaștere pentru anul universitar 2019-2020 este de 100 lei. Taxa se va aproba de Senat la începutul fiecărui an universitar. Taxa se poate achita în contul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia: RO80TREZ00220F330500XXXX

v  Diplomele de doctor obținute în Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

v  Diplomele emise în statele din afara UE, semnatare ale convenției, vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga;

v  Diplomele emise în statele din afara UE, nesemnatare ale Convenției de la Haga, vor fi supra-legalizate de către autoritățile competente din țara de emitere a diplomei. Supra-legalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/ Oficiul Consular al României în țara respectivă, sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/ Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

v  Diplome emise în statele din afara UE, unde nu există misiuni diplomatice ale României sau nu au misiuni diplomatice în România, vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă;

v  Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 

 • Documentele din dosar se depun în copie simplă însoțită de original (pentru verificarea conformității cu originalul). Sunt admise și în copie legalizată.

 

 • Verificarea conformității cu originalul a documentelor din dosar este efectuata de către consilierul juridic al UAB, după care dosarul este transmis la secretarul Comisiei de evaluare.

 

 

 • Comisia de evaluare întocmește un Raport elaborat  și emite o hotărâre cu privire la modul de soluționare a cererii, respectiv recunoașterea sau nerecunoașterea funcției didactice, conform Anexei 3 și Anexei 4.

 

 • Hotărârea privind soluționarea cererii se comunică solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii. Prin excepție, acest termen se poate prelungi dacă comisia cere solicitantului alte documente justificative sau dacă documentele necesită verificări suplimentare adresate altor instituții competente. Documentele solicitate suplimentar vor fi depuse de solicitant în cel mult 15 zile de la data solicitării acestora.

 

 • Hotărârea comisiei de evaluare poate fi contestată în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia către solicitant. Contestația se depune la Secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare și este rezolvată de către Comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin decizia rectorului. Comisia de soluționare a contestațiilor întocmește un Raport de verificare și emite o hotărâre definitivă.

 

 

 • Împotriva deciziei Rectorului de nerecunoaștere a funcției didactice solicitantul poate face contestație la instanța competenta în termen de 30 zile de la data luării la cunoștință.

 

 • Hotărârea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor, după caz, precum și decizia rectorului se comunică solicitantului la adresa poștală sau electronică indicată în cererea de recunoaștere depusă la dosar.

 

 • Dosarul se depune la sediul Secretariatului General al UAB, str. Gabriel Bethlen nr. 5 din Alba Iulia, cod 51009.
 • E-mail: cond@uab.ro; Telefon: 0040 258 806130, 0040 258 806273; Fax: 0040 258 612630