Prima pagina/Cercetare/Centrului de Cercetari Economice>>REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Centrul de Cercetări Economice

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE al Centrului de Cercetări Economice

Structura regulamentului

1. - Misiune
2. - Obiective
3. -  Structura organizatorică
4. – Resurse umane
5. – Resurse materiale
6. – Resurse financiare
7. - Dispoziţii tranzitorii şi finale

1. Misiune

Centrul de Cercetări Economice face parte integrantă din Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, nu are personalitate juridică şi este subordonat Senatului universităţii.
Activitatea Centrului se desfăşoară în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicative din domeniul economic, cu orientare spre creşterea capacităţii de generare de noi cunoştinţe ştiinţifice, în vederea asigurării suportului ştiinţific necesar progresului şi consolidării unei poziţii competitive în domeniul ştiinţelor economice, fundamentarea şi susţinerea politicilor şi strategiilor de dezvoltare durabilă, în contextul integrării europene.
Principalele domenii de cercetare pe cere le vizăm prin activitatea Centrului de Cercetări Economice sunt: teorie şi practică contabilă, management financiar-contabil şi analiză economico-financiară pentru IMM – uri, sistemul şi relaţiile inter-bancare, piaţa asigurărilor şi reasigurărilor, politici monetare şi politici fiscale, politici de dezvoltare regională, politici şi strategii bugetare, studii de piaţă, studii de concurenţă, economia serviciilor şi a societăţii informaţionale, economia resurselor naturale şi a energiei, economia protecţiei mediului înconjurător, modelare şi prognoză economică, macroeconomie.

2. Obiective

Pe termen scurt şi mediu obiectivele pe care şi le propune centrul sunt următoarele:
- formarea actorilor din câmpul academic pentru cercetare ştiinţifică performantă;
- formarea bazei tematice pentru proiecte de cercetare fundamentală şi cercetare aplicativă;
- identificarea şi activarea surselor de finanţare pentru proiecte de cercetare;
- iniţierea proiectelor de cercetare fundamentală şi aplicativă;
- dezvoltarea cercetărilor destinate unităţilor economice mici si mijlocii care nu au compartimente proprii de cercetare;
- dezvoltarea bazei materiale şi de informare pentru cercetare;
- valorificarea rezultatelor cercetării prin diferite moduri de informare comunitară, comunicări ştiinţifice, articole, brevete, transfer tehnologic, lucrări în colectiv de autori;
- activarea "şcolii doctorale" prin crearea unui forum de prezentare de către doctoranzi a activităţii de cercetare desfăşurată;
- stabilirea si consolidarea legăturilor ştiinţifice  cu universităţi şi instituţii de cercetare din străinătate;
- includerea activităţii Centrului de Cercetări Economice în circuitul european de valori ştiinţifice;
- modelarea matematică a fenomenelor economice şi proiectarea sistemelor informatice care implementează aceste modele;
         - atragerea în proiectele de cercetare şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitare, precum şi a unor colaboratori din alte domenii de activitate care pot susţine activitatea Centrului de Cercetări Economice;
- furnizarea de consultanţă pe probleme în domeniul financiar-contabil, organizării, managementului, studii sectoriale;
- desfăşurarea de activităţi extracuriculare axate pe teme economice de actualitate în care să fie implicaţi şi studenţii.
Concretizarea acestor obiective se regăseşte în priorităţile tematice pentru cercetarea ştiinţifică pe perioada 2007-2013 (Anexa nr. 1).

3. Structura organizatorică

Conducerea Centrului de Cercetări Economice este asigurată de un Consiliu de conducere format din:
a) Directorul Centrului de Cercetări Economice;
b) Responsabilii colectivelor de cercetare;
Directorul Centrului este ales prin vot de către membrii Centrului.
Responsabilii colectivelor de cercetare sunt aleşi de către membrii colectivelor, la propunerea directorului.
Membrii Consiliului de conducere sunt aleşi pe o perioadă de 2 ani.
Alegerea se face cu majoritatea simplă din voturile membrilor.
Se constituie colective permanente de cercetare pe următoarele domenii de interes: contabilitate, finanţe, marketing, management, econometrie.
În funcţie de proiectele de cercetare, se pot constitui şi colective pe proiecte.
Atribuţiile Directorului sunt următoarele:
a) asigură conducerea curentă şi permanentă a întregii activităţi şi duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de conducere;
b) ia decizii în conformitate cu hotărârile Consiliului de conducere;
c) stabileşte sarcinile şi urmăreşte activitatea personalului angajat;
d) întocmeşte un raport anual privind activităţile desfăşurate pe care îl prezintă Consiliului de conducere şi, după caz, Senatului universităţii;
e) reprezintă Centrul în afara acestuia;
f) în situaţiile în care directorul nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, ele vor fi preluate de către directorul adjunct.
Atribuţiile responsabililor de colective sunt:
a) iau parte, cu drept de vot, la şedinţele Consiliului de conducere;
b) fac propuneri de reorganizare a activităţii în vederea îmbunătăţirii acesteia în cadrul colectivului pe care îl conduc;
c) organizează şi urmăresc activitatea membrilor Colectivului de cercetare;
d) asigură accesul membrilor colectivului la baza materială şi de documentare în vederea realizării obiectivelor aferente temelor de cercetare.
Organigrama Centrului de Cercetări Economice este prezentată în Anexa nr. 2.

 

4. Resurse umane

La constituirea Centrului personalul este format din:

 1. personal de cercetare: 33
 2. personal auxiliar: 1 (secretar tehnic)

Personalul Centrului de Cercetări Economice trebuie să-şi orienteze activitatea în vederea realizării corespunzătoare a obiectivelor propuse. În acest sens membrii trebuie să se implice în mod constant în întreaga activitate a Centrului, să participe activ la proiectele în care sunt implicaţi direct, să respecte principiile impuse de gestionarea corectă şi eficientă a resurselor materiale şi financiare ale Centrului; să nu desfăşoare activităţi care să contravină proiectelor de cercetare sau să pună în pericol finalitatea programelor desfăşurate în cadrul Centrului.
De asemenea, membrii Centrului de Cercetări Economice trebuie să contribuie prin conduita proprie, etică şi morală, la sporirea prestigiului acestuia
Distribuţia personalului pe colective de cercetare se prezintă în anexa nr. 3.

5. Resurse materiale

Centrul de Cercetări Economice nu dispune de un spaţiu propriu, astfel că, iniţial, activitatea se va desfăşura în actualele spaţii ale Centrului Judeţean de Pregătire şi Perfecţionare Continuă în domeniul Financiar - Contabil (CJPFC), ale Laboratorului de administrarea afacerilor şi ale celui de contabilitate.
Dotările (calculatoare, mobilier, alte echipamente) existente în aceste spaţii vor fi utilizate de Centrul de Cercetări Economice, până la efectuarea noilor dotări.

6. Resurse financiare

Resursele financiare ale centrului provin din:
                              - granturi de cercetare;
                              - contracte de cercetare;
                        - contracte de proiectare;
                              - contracte de prestări servicii;
                      - finanţare din partea Universităţii;
                           - tipărirea, editarea şi difuzarea de cărţi, reviste şi lucrări în domeniu;
                              - sponsorizări;
                              -donaţii.
Gestionarea resurselor financiare atrase va fi realizată de Consiliul de conducere al Centrului şi direcţionate către:
- dezvoltarea bazei materiale de cercetare;
- acoperirea cheltuielilor de regie şi funcţionare;
- acoperirea cheltuielilor de documentare, deplasare, cazare, aferente activităţii de cercetare,
- stimularea materială a personalului centrului;
- organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
- contribuţii la dezvoltarea Universităţii.
Rezultatele financiare ale Centrului vor constitui obiectul unui raport anual înaintat Senatului.

7. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Centrul de Cercetări Economice îşi începe activitatea în urma Hotărârii de Senat privind aprobarea prezentului Regulament.
Activitatea Centrului se va desfăşura pe baza Planului de Cercetare Anual, aprobat de Senat.

Întocmit,
Prof. univ. dr. Todea Nicolae
                                                                     Lect. univ. dr. Cenar Iuliana
                         Lect. univ. dr. Dănuleţiu Dan

 

Anexa 1

 

Priorităţile tematice pentru cercetarea ştiinţifică pe perioada 2007-2013

1. Studierea poziţiei financiare şi a performanţei economice a firmelor
2. Studierea gestiunii financiare a resurselor din cadrul firmelor
3. Cercetări privind dezvoltarea durabilă a economiei în cadrul Uniunii Europene
4. Studii privind analiza economico-financiară a instituţiilor publice
5. Eficientizarea activităţii organizaţionale. Valorificarea potenţialului uman prin folosirea brainstormingului
6. Trecerea de la contabilitatea de trezorerie la contabilitatea de angajamente
7. Contradicţie între practică şi teorie în contabilitate
8. Impactul activităţii antreprenoriale asupra dezvoltării regionale
9. Schimbări monetare şi influenţa acestora asupra contabilităţii
10. Studii privind rolul finanţelor publice în dezvoltarea regională şi locală
11. Incidenţe ale aplicării Standardelor Comunitare în exploataţiile agricole
12. Metodologia standard-cost, o modalitate organică de organizare a contabilităţii întreprinderii
13. Abordări cantitative şi calitative ale gestiunii riscurilor semnificative bancare, în perspectiva Acordului de Capital Basel II
14. Planul financiar al întreprinderii
15. Abordări practice privind implementarea organizării şi conducerii contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor în entităţile româneşti
16. Analiza influenţei politicii de marketing asupra creşterii competitivităţii unei bănci
17. Măsuri de evitare a riscurilor operaţiunilor cu instrumente şi modalităţi de plată
18. Agroturismul şi economia rurală – interdependenţe şi unitate sistemică în Regiunea 7 Centru
19. Posibilităţi de implementare a standardelor de calitate ISO în IMM-urile din judeţul Alba.
20. Studii privind administrarea riscurilor organizaţiilor prin intermediul asigurărilor şi a pieţei de capital
21. Bugetul public şi finanţarea priorităţilor economico-sociale ale statului şi comunităţilor locale
22. Studii privind mecanismele de alocare a resurselor publice
23. Impactul integrării europene asupra finanţelor publice
24. Cercetări privind sistemele de pensii din România şi din ţările dezvoltate

 

Anexa nr. 3
Lista personalului de cercetare al Centrului de Cercetări Economice

Colectivul contabilitate

 1. Prof. univ. dr. Todea Nicolae
 2. Prof. univ. dr. Briciu Sorin
 3. Prof. univ. dr. Burja Vasile
 4. Conf. univ. dr. Burja Camelia
 5. Lect. univ. dr. Cenar Iuliana
 6. Asist. univ. drd. Banc Marius
 7. Asist. univ. drd. Teiuşan Sorin Ciprian
 8. Asist. univ. drd. Deaconu Sorin Constantin

Colectivul finanţe

 1.   Prof. univ. dr. Hada Teodor
 2. Conf. univ. dr. Banc Panfil
 3. Conf. univ. dr. Socol Adela
 4. Conf. univ. dr. Iuga Iulia
 5. Lect. univ. dr. Dănuleţiu Dan Constantin
 6. Asist. univ. drd. Dănuleţiu Adina Elena
 7. Asist. univ. drd. Dobra Iulian Bogdan

    Colectivul management

1. Prof. univ. dr. Achim Moise Ioan
2. Prof. univ. dr.  Hinescu Arcadie
3. Lect. univ. drd. Bele Ioan
4. Asist. univ. drd. Cordoş Mălina
5. Asist. univ. drd. Dragolea Larisa
6. Asist. univ. drd. Gavrilă-Paven Ionela

Colectivul marketing

1. Prof. univ. dr. Stremţan Filimon
2. Conf. univ. dr. Popa Maria
3. Lect. univ. drd. Jinga Cristina
4. Lect. univ. drd. Moisă Claudia
5. Asist. univ. drd. Bolog Andreea

Colectivul econometrie

 • Conf. univ. dr. Căbulea Lucia
 • Conf. univ. dr. Breaz Daniel
 • Lect. univ. dr. Breaz  Nicoleta
 • Lect. univ. dr. Aldea Mihaela
 • Lect. univ. dr. Rotar Corina
 • Asist. univ. drd. Wainberg Dorin
 • Asist. univ. drd. Ciortea Mihael

 


Warning: main(jos.htm) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /idd/cercetare/centrului_de_cercetari_economice/centrului_de_cercetari_economice.htm on line 202

Warning: main() [function.include]: Failed opening 'jos.htm' for inclusion (include_path='.:/etc/apache2/php/lib/php') in /idd/cercetare/centrului_de_cercetari_economice/centrului_de_cercetari_economice.htm on line 202